Specjalne wyprawki

13 milionów złotych przeznacza w tym roku rząd na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Program „Wyprawka Szkolna” skierowany jest do uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedna z nich to niepełnosprawność wymieniona powyżej.
Rodzice, rodzice zastępczy, opiekunowie prawni oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka zainteresowani dofinansowaniem powinni złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do dnia 6 września 2017 roku. Do wniosku koniecznie należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Koszty zakupu podręczników zwrócą dyrektorzy szkół . Rozliczenie nastąpi po przedłożeniu w szkołach faktury VAT, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie odpowiednich podręczników lub materiałów edukacyjnych. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę i datę zakupu oraz czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.
Najwyższa kwota dofinansowania wynosi 445 zł, ale zależy od rodzaju szkoły, wieku ucznia itp. (EM.K.)