Spotkanie dzieci z myśliwymi KŁ nr 4 „Sokół „ w Rejowcu

W „Gnieździe Sokoła”, czyli w siedzibie Koła Łowieckiego nr 4, odbyło się spotkanie przedszkolaków i uczniów oraz ich wychowawców ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu z łowczym Koła Zbigniewem Maciejewskim i gospodarzami obwodów – Andrzejem Joszczukiem i Mirosławem Kościem.

Celem było przeprowadzenie pogadanki na temat dokarmiania zwierząt w okresie zimy. Mogły dowiedzieć się, w jaki sposób myśliwi dokarmiają zwierzęta, co jest przysmakiem dzików, saren, bażantów, ale i jak należy zachowywać się w lesie, gdy napotkają zwierzęta na swojej drodze. Mogły dotknąć wyprawionych skór borsuka, dzika czy lisa. Zobaczyły niektóre trofea myśliwskie: poroże jelenia, parostki kozła, fajki i szable odyńca. Pogadanka myśliwych urozmaicona była również pokazem i prezentacją wyposażenia i sprzętu myśliwskiego. Dzieci wcześniej zgromadziły karmę dla dzikich zwierząt – zboże, owoce, warzywa i siano, które wspólnie z myśliwymi zaniosły do leśnego paśnika dla zwierząt. Spotkanie podsumowano przy ognisku.

Konkurs plastyczny

Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie, jak co roku, ogłasza Konkurs plastyczny. Hasło jedenastej edycji brzmi: „Z naturą za pan brat”. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu działania okręgu (Chełm, Krasnystaw, Włodawa oraz powiaty: chełmski, krasnostawski i włodawski). Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką łowiectwa, działanie na rzecz promocji okręgu i współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska. Każdy uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem może przedstawić na konkurs pracę rysunkową, wykonaną dowolną technika na kartonie – tylko w formacie A-4. Prace należy opatrzyć na odwrocie czytelną informacją zawierającą: dane autora, imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy oraz tytuł pracy. Patronat medialny nad konkursem tradycyjnie pełni „Nowy Tydzień”. Organizatorzy na prace konkursowe oczekują do 15 maja 2017 r. Dla laureatów przygotowano nagrody rzeczowe i dyplomy.

Inwentaryzacja

Coroczne szacowanie liczebności zwierząt łownych wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska. W tym roku termin inwentaryzacji wyznaczono na 4/5 marca z terminem rezerwowym 11/12 marca. Liczenie przeprowadzają dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na terenie całego kraju. Wypracowane przez naukowców metody inwentaryzacji pozwalają ustalić zbliżoną do stanu rzeczywistego liczebność zwierząt łownych. Sporządzenie inwentaryzacji jest podstawą do opracowania rocznych planów łowieckich, podlegających zatwierdzeniu przez właściwe nadleśnictwa.

Nie wypalaj traw!

Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie zwraca się z corocznym apelem o niewypalanie traw. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody zabrania się wypalania łąk, pastwisk, rowów, nieużytków, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Wypalając trawę, niszczysz życie! (m)