Świdnik najlepszą gminą miejską

Włodarze najlepszych gmin Lubelszczyzny: Puchaczowa, Świdnika i Nałęczowa (pierwszy z lewej burmistrz Świdnika Waldemar Jakson

W czwartek w Trybunale Koronnym w Lublinie poznaliśmy zwycięzców Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2023. Zestawienie jak co roku przygotowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Z naszych samorządów najlepiej wypadł Świdnik, który zwyciężył wśród gmin miejskich.

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2023 został zorganizowany już po raz siódmy. Ocenie poddano wszystkie gminy z województwa lubelskiego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, czyli Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina oraz Zamościa.

Podczas tworzenia rankingu brano pod uwagę średnioroczne dochody własne budżetów gmin na , średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca, średnioroczny wskaźnik zadłużenia, wydatki bieżące na administracją publiczną, średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód, wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na jednego mieszkańca, liczbę podmiotów gospodarczych na tysiąc mieszkańców, udział bezrobotnych, udział ludności w wieku produkcyjnym, średnioroczny przyrost naturalny na tysiąc osób, średnioroczne saldo migracji na tysiąc osób oraz odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat.

Liderem Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2023 ponownie został Puchaczów, który zwyciężył również w zestawieniu gmin wiejskich. W kategorii gmin miejsko-wiejskich pierwsze miejsce zajął Nałęczów, a wśród gmin miejskich Świdnik. Rd

 

 

News will be here