Święto Politechniki Lubelskiej

13 maja autorytet w dziedzinie górnictwa i geologii inżynierskiej, prof. Antoni Tajduś, były rektor AGH w Krakowie, otrzymał z rąk rektora Piotra Kacejko tytuł doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej.
– Technika jest nieodzownym elementem rozwoju kultury i społeczeństwa. Współczesny świat pełen komputerów istnieje dzięki temu, że kiedyś ktoś napisał jakieś równanie. Politechnika Lubelska jest więc nie tylko fabryką ludzi, którzy projektują, budują, tworzą nowe rozwiązania, ale to też miejsce, gdzie kształtuje się przemysł i biznes Lubelszczyzny – mówił na wstępie prof. Piotr Kacejko, rektor PL. – Nasi studenci, absolwenci, pracownicy są ważnym elementem rozwoju naszego regionu.
W audytorium im. Rektora Stanisława Podkowy na Wydziale Mechanicznym odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa. – Dzisiejszy dzień jest dla mnie wyjątkowy. Otrzymanie tego tytułu to ogromny zaszczyt, ale też wyzwanie, aby godnie go nosić. Jestem wzruszony, że to właśnie Politechnika Lubelska przyznała mi ten tytuł. Dziękuję rektorowi Kacejko i innym pracownikom, że uznali mnie za godnego tego odznaczenia i będę dalej ciężko pracował na rzecz środowiska naukowego – mówił prof. Tajduś. – Wielką wartością jest dla mnie rodzina, więc dziękuję jej za wsparcie, jakiego mi udzielali przez te wszystkie lata.
– Wyróżnienie stanowi wyraz uznania wybitnych osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych w dziedzinie geomechaniki, geotechniki, górnictwa surowców mineralnych oraz działalności na rzecz rozwoju i promocji Politechniki Lubelskiej – mówi prof. Lucjan Pawłowski, promotor doktoratu.
Specjalista od górnictwa i geologii
Prof. Antoni Tajduś urodził się 16 lutego 1949 r. Studia wyższe ukończył w roku 1973 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z którą zawodowo związany jest do dnia dzisiejszego. W 1977 obronił pracę doktorską, a w 1990 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Tytuł profesora otrzymał w 2003 r.
Profesor ma szerokie zainteresowania naukowe. Główne kierunki jego działalności naukowo-badawczej dotyczą takich dziedzin, jak: geoinżynieria, zagrożenia naturalne występujące przy eksploatacji surowców mineralnych, rekonstrukcje i rewaloryzacje podziemi zabytkowych miast (m.in.: Sandomierz, Rzeszów, Lublin, Zamość) i adaptacja pogórniczych podziemi (Wieliczka, Bochnia, Złoty Stok.
Prof. Tajduś jest autorem 183 publikacji, współautorem 14 książek, 14 patentów,
z których 12 zostało wdrożonych i przyniosło wymierne efekty ekonomiczne dla przemysłu
w Polsce i za granicą. Był realizatorem 15 grantów. Wykonał 249 prac naukowo-badawczych, projektów, opinii i ekspertyz. Prof. Antoni Tajduś był promotorem 7 doktorów, opiekunem 6 habilitacji, recenzował 2 doktoraty honoris causa, 12 wniosków profesorskich, 16 habilitacji, 18 doktoratów. Wypromował ponad 120 dyplomantów.
Aktywnie uczestniczy także w pracach wielu organizacji i komisji – m.in. od 2007 r. jest Przewodniczącym Komitetu Górnictwa PAN, od 2012 r. Przewodniczącym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członkiem Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Komitetu Geotechniki, założycielem Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystych Energii oraz Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych, członkiem Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych i członkiem Rady Naukowej „Archives of Mining Sciences”.
W ostatnich 22 latach pełnił w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wiele odpowiedzialnych funkcji: prodziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (1993-1996), dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (1996-2002), prorektora AGH ds. ogólnych (2002-2005), rektora AGH (2005-2012). Przez 4 lata (2008-2012) był przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Od listopada 2012 r. pełni funkcję kierownika Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. Za swoją działalność w 2011 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest Profesorem Honorowym Politechniki Śląskiej (2010) oraz Narodowego Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu w Iwanofrankowsku (2012), doktorem honoris causa multi: Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku (Ukraina, 2006), Uniwersytetu w Miszkolcu (Węgry, 2013), Politechniki Świętokrzyskiej (2013), Politechniki Śląskiej (2015).MG

News will be here