Szukają oszczędności wszędzie

Andrzej Romańczuk, starosta włodawski, szukając gdzie tylko może oszczędności, zwrócił się z pismem do premiera rządu z prośbą o zwiększenie dofinansowania kosztów remontów dwóch dróg powiatowych, które uzyskały akceptację w ramach tegorocznego Funduszu Dróg Samorządowych.

Starosta prosi o zwiększenie dofinansowania z 50% do 70% kosztów kwalifikowanych przebudowy dróg powiatowych na odcinku Nowy Holeszów – Holeszów i w Wereszczynie.
W piśmie do M. Morawieckiego czytamy m.in.: – Wobec ogromu potrzeb i ograniczonych środków budżetowych Powiat Włodawski ogranicza się do bieżącego utrzymania dróg (głównie remonty cząstkowe nawierzchni, remonty dróg gruntowych w ograniczonym zakresie, wykaszanie poboczy, zimowe utrzymanie dróg), natomiast inwestycje dotyczące budowy czy przebudowy prowadzone są wyłącznie przy udziale środków zewnętrznych i samorządów gminnych.

Realizacja ww. inwestycji przy dofinansowaniu 50% spowoduje, że zdolności inwestycyjne Powiatu zostaną wyczerpane, a w kolejnych latach Powiat nie będzie w stanie zabezpieczyć nawet bieżącego utrzymania dróg. Wobec obecnie istniejącej epidemii Covid-19 sytuacja finansowa Powiatu uległa znacznemu pogorszeniu, zwłaszcza w wyniku utraty płynności finansowej szpitala powiatowego we Włodawie.

Ponadto już od kilku lat, w związku z niedostateczną wysokością subwencji oświatowej, kwota, jaką Powiat Włodawski dopłaca do funkcjonowania szkół, wzrosła ponad dwukrotnie, tj. do ok. 4 mln zł. rocznie. Nie bez znaczenia jest znaczący obecnie spadek dochodów podatkowych przez gminy, które dopłacały w formie dotacji celowej do inwestycji drogowych powiatu.

Ta sytuacja sprawiła, że wymienione na wstępie inwestycje Powiat Włodawski nie będzie w stanie zrealizować przy dotacji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, tym bardziej, że w związku z realizacją inwestycji powiaty ponoszą dość duże wydatki (np. wykup gruntów, dokumentacja projektowa, inspektor nadzoru), które nie są kosztami kwalifikowanymi, a więc nie są wliczane do wartości wnioskowanej pomocy. Zatem dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych jest de facto niższe (ok. 40-45% wartości całej inwestycji). O odpowiedzi na tę prośbę poinformujemy. (pk)