Tomasz Orzeszko szefem PCK

(11 lutego) W Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża we Włodawie odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego wybrano nowe władze rejonowe. Po blisko 38 latach pracy na rzecz PCK i 6 kadencjach jako prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włodawie Daniela Baj zrezygnowała z ubiegania się o kolejną kadencję przewodniczącej zarządu. W wyniku wyborów funkcja prezesa została powierzona Tomaszowi Orzeszko.


Członkami zarządu zostały Irena Horszczaruk i Zofia Kanarszczuk. W trakcie spotkania delegaci i przedstawiciele Zarządu Okręgowego PCK z Lublina skierowali do ustępującej prezes D. Baj słowa uznania za lata pracy na rzecz naszej organizacji.

PCK we Włodawie działa od 1923 r. Celem organizacji jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów politycznych.

Głównymi obszarami priorytetowego działania są: poprawa sytuacji bytowej osób potrzebujących, kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie, promowanie honorowego krwiodawstwa, kształtowanie postaw humanitarnych, wrażliwości na krzywdę ludzką i poszanowania ludzkiej godności, upowszechnienie wiedzy o Międzynarodowym Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, łagodzenie skutków klęsk i katastrof poprzez niesienie pomocy poszkodowanym, podniesienie poziomu umiejętności społeczeństwa w zakresie zachowań i praktycznego udzielania pierwszej pomocy. (pc)