Trzeba dbać o to, co dobre

5 maja Senat KUL wybrał ks. prof. Antoniego Dębińskiego na rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Będzie on rządził najstarszą lubelską uczelnią przez kolejną, czteroletnią kadencję.
Ksiądz prof. Dębiński uzyskał 23 głosy na 31 głosujących. Pozostałe rozłożyły się między księży profesorów: Andrzeja Derdziuka, Stanisława Janeczka i Mirosława Kalinowskiego.
Zgodnie z przepisami Statutu KUL rektor przedstawia kandydatów na prorektorów, których także wybiera Senat. Decyzją Senatu zmniejszono liczbę prorektorów z 4 do 3. Obowiązki prorektora do spraw promocji przejmie prorektor do spraw studenckich. W następnej kadencji rektora KUL będzie wspierać trzech prorektorów. Rektor wskazał kandydatów: ds. administracji i finansów – prof. dr hab. Paweł Smoleń, ds. nauki i współpracy z zagranicą – o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk oraz ds. studentów, wychowania i promocji uczelni – wybór zostanie dokonany podczas kolejnego posiedzenia Senatu, 19 maja. Nowe władze uczelni swoją kadencję rozpoczną 1 września 2016 roku, a zakończą 31 sierpnia 2020 roku.
– To dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie – mówił podczas konferencji prasowej ks. prof. Antoni Dębiński. – Chciałbym, aby nasza uczelnia znalazła się w gronie najlepszych. Chciałbym szukać nowych form rozwoju, pozyskiwania grantów, usprawniania administracji. Moim zdaniem trzeba wzmocnić te obszary badań naukowych, które są na dobrym poziomie, ale też myślę o wzmocnieniu nowych kierunków przyrodniczych czy technicznych. Trzeba też dbać o to, co dobre, czyli dydaktykę, kulturę i inne aspekty, pamiętając o tym, że zbliżamy się do jubileuszu stulecia KUL – dodał ks. prof.

Znawca prawa rzymskiego

Ks. Antoni Dębiński urodził się 28 kwietnia 1953 w Lublinie. Jest profesorem zwyczajnym nauk prawnych, specjalistą w zakresie prawa rzymskiego. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale Teologii KUL (1978), a następnie studia prawa kanonicznego (specjalizacja w zakresie prawa rzymskiego) na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (1985). Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1989 r., habilitował się w 1996 r. Postanowieniem Prezydenta RP w 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk prawnych.
W 1985 został zatrudniony na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji jako asystent na Katedrze Prawa Rzymskiego. W 1997 r., po uzyskaniu habilitacji, został zatrudniony na stanowisku kierownika tej katedry. W latach 1996-2000 pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, zaś od 2003 r. pełni funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji Wydawniczej. Od 2002 r. jest członkiem Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL.
W latach 1999-2004 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, w latach 2004-2012 – funkcję dziekana. Był współinicjatorem uruchomienia kilku projektów studiów podyplomowych oraz utworzenia na tym wydziale Szkoły Prawa Ukraińskiego, a także inicjatorem utworzenia kierunku europeistyka oraz European Studies. Od 2009 pełni funkcję Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Jest członkiem kilku towarzystw i stowarzyszeń naukowych, m.in.: Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Prawnej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.

News will be here