Tymczasowa zgoda na podwyżki

Długo trzeba było przekonywać związki zawodowe z włodawskiego szpitala, by zgodziły się, żeby niektóre pielęgniarki mogły otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów. Zgoda wydana jest tymczasowo – do końca roku. Co będzie później, nie wiadomo.

PWSZ w Chełmie jest w trakcie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”. Jednym z partnerów jest SPZOZ we Włodawie. Zadaniem szpitala jest między innymi organizowanie obowiązkowych jak i ponadprogramowych płatnych praktyk zawodowych dla studentów kierunku Pielęgniarstwa.

Opiekunami studentów są pracujące w szpitalu pielęgniarki, które czuwają nad prawidłowym przebiegiem ich nauki. Jest jednak pewien problem formalny, przez który dyrekcja włodawskiej lecznicy ma problemy z wypłatą wynagrodzenia pielęgniarkom-opiekunkom praktyk w kwocie przewidzianej w projekcie – Wszystkiemu winne są niezwykle zawiłe przepisy, które przewidują wynagrodzenie za dodatkowe czynności w formie dodatku do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z przepisów wewnętrznych zakładu, wprowadzonych co najmniej na sześć miesięcy przed przyznaniem takiego dodatku, i nie więcej, niż 40 % wynagrodzenia zasadniczego pracownika – mówi Teresa Szpilewicz, dyrektor włodawskiego SP ZOZ-u.

– W naszych przepisach wewnętrznych jest zapis o dodatku w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego. Zmiana regulaminu wynagradzania musi być konsultowana ze związkami działającymi na terenie zakładu, a te nie wyraziły zgody na dodatek w wysokości 40%.

Po ponownych rozmowach z przedstawicielami związkowymi SPZOZ otrzymał zgodę na wprowadzenie do regulaminu wynagradzania 40% dodatku, ale na czas określony tj. do końca 2019 roku, zaś projekt będzie realizowany do 2020 roku. Szkoda tylko, że przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie szpitala nie wzięli po uwagę faktu, iż są to pieniądze pozyskane z zewnątrz, w ramach projektu dla opiekunów praktyk – dodaje Szpilewicz.

Przez te zawiłe przepisy ze współpracy z PWSZ w Chełmie wycofał się m.in. szpital w Krasnymstawie. We Włodawie projekt na razie trwa, ale nie wiadomo, jak długo, choć jest bardzo potrzebny i korzystny dla obu partnerów. Studenci PWSZ mają miejsce, w którym mogą doskonalić swoje umiejętności, pielęgniarki dodatkowe źródło dochodu, a dyrekcja lecznicy dodatkowe pieniądze do napiętego budżetu. Lilla Kuzioła, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych problemu nie widzi.

– Zgodziliśmy się na wypłatę tych środków do końca roku z możliwością przedłużenia, więc jeśli zajdzie taka potrzeba, na pewno ten okres wydłużymy – mówi. Wcześniejsze stanowisko związkowców było przeciwne wypłacie dodatków dla pielęgniarek-opiekunek praktyk. Żądano, by podwyżki wypłacono wszystkim pracownikom szpitala – niezależnie, czy wykonują dodatkowe obowiązki, czy też nie. (bm)