W DPS-ach rośnie bunt

Starosta Andrzej Leńczuk

Zarząd Powiatu Krasnostawskiego skierował do rządu pismo, w którym apeluje o wprowadzenie rozwiązań systemowych dotyczących utrzymania w 2024 r. wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracownikom Domów Pomocy Społecznej. – W przeciwnym razie może dojść do masowych odejść z pracy – przestrzega premiera Andrzej Leńczuk, starosta krasnostawski.

Stanowisko w sprawie utrzymania w przyszłym roku dodatków do wynagrodzeń pracownikom DPS, zarząd powiatu krasnostawskiego podjął tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

– Powiat krasnostawski organizuje lokalny system opieki długoterminowej osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci wymagających stałej, całodobowej opieki w czterech Domach Pomocy Społecznej oraz dziesięciu placówkach opiekuńczo-wychowawczych – rozpoczyna się pismo przesłane do premiera Donalda Tuska podpisane przez starostę krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka.

Starosta informuje w nim dalej, że w krasnostawskich DPS-ach coraz częściej podnoszone są głosy o konieczności podwyżek dla pracowników. – Zawody związane z pomocą społeczną, a szczególnie opieką w DPS-ach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych są bardzo niedowartościowane finansowo. Stąd rozgoryczenie i bunt tych pracowników – zauważa starosta. Mało tego, brak podwyżek, zauważa Leńczuk, może doprowadzić do strajku w DPS-ach, a w skrajnych przypadkach, nawet masowych rezygnacji z pracy.

– Zarząd powiatu, wychodząc naprzeciw problemom płacowym pracowników, podejmował działania naprawcze w formie dwukrotnej waloryzacji wysokości wynagrodzeń w 2023 r. – przypomina starosta. – Dla nas ważne jest aby poziom wysokości płac w naszych jednostkach pomocy społecznej i pieczy zastępczej gwarantował stabilność zatrudnienia, co wymiernie przekłada się na standard świadczonych usług. W naszej opinii nie nastąpi to bez udziału środków z budżetu państwa – zaznacza.

Pewnym rozwiązaniem były wypłacane w 2023 r. z budżetu państwa dodatki do pensji pracowników DPS. Wynosiły one 600 zł i, według zarządu powiatu w Krasnymstawie, pozytywnie wpłynęły one na sytuację w tutejszych Domach. Zarząd apeluje więc do nowego rządu o ich utrzymanie w roku 2024 r. – Obligatoryjne zapisy dotyczące wypłaty dodatku po 2023 r., dadzą samorządom nowe możliwości kształtowania wynagrodzeń, co może zapobiec dalszej destabilizacji systemu opieki długoterminowej w DPS-ach i placówkach opiekuńczo-wykonawczych – podsumowuje starosta Leńczuk.

Związkowcy apelują do starosty

Chwilę przed skierowaniem wystąpienia zarządu powiatu do rządu, związki zawodowe działające w DPS-ach wystąpiły do zarządu o wypłatę wszystkim pracownikom nagrody rocznej, bo w całym 2023 roku nie dostali żadnych premii. Związkowcy pokreślili, że wypłata nagrody powinna odbyć się na jasnych i transparentnych zasadach, a kwoty powinny być zróżnicowane i uzależnione od efektywności pracowników, by podkreślić walor motywacyjny i doceniać ich wkład pracy w 2023 roku. Pismo związkowców zostało również przedstawione radnym powiatowym.

Starosta Andrzej Leńczuk, zapytany o wypłatę nagród rocznych pracownikom DPS-ów, stwierdził, że decyzje w zakresie realizacji i wykonania planów finansowych jednostek pomocy społecznej w 2023 roku w dziale wynagrodzeń, przyznawania nagród i premiowania pracowników, pozostają w kompetencjach dyrektorów. – Na koniec roku w zależności od posiadanych środków budżetowych zostały wypłacone pracownikom DPS-ów nagrody lub premie – dodał starosta, ale ich wysokości nie podał. (kg, d)

News will be here