W drodze do zatrudnienia… – bon na zasiedlenie!

Czym jest bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia i kto może się o niego ubiegać?


Jeżeli jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia zarejestrowaną w powiatowym/miejskim urzędzie pracy (PUP/MUP), to możesz ubiegać się o bon na zasiedlenie, który stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu do 30 roku życia bonu na zasiedlenie?

  • musisz złożyć odpowiedni wniosek do PUP/MUP dotyczący przyznania Ci bonu na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
  • z tytułu wykonywania pracy będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie (obecnie 2 250,00 zł) oraz będziesz podlegał ubezpieczeniom społecznym,
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem pracy lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
  • będziesz pracował lub prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Jaka jest wysokość bonu na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia może zostać przyznany w wysokości nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia (obecnie ok. 9 600,00 zł).

Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany jesteś:

  1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do PUP/MUP dokument potwierdzający podjęcie pracy lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  2. do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty pracy, lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić PUP/MUP oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  3. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Aby uzyskać więcej informacji zgłoś się do swojego urzędu pracy lub zgłoś się do:

Punktu Informacyjnego
Wydziału Realizacji PO WER
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

ul. Lubartowska 74 A, piętro 1, pok. 100
20-094 Lublin
tel. 81 463 53 49, kom. 605 903 476
e-mail: power@wup.lublin.pl
power-wuplublin.praca.gov.pl

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego