W podatkach wszystko gra

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała chełmski urząd miasta. Sprawdzano dokumentację związaną z podatkami i przestrzeganiem ordynacji podatkowej. Jak się okazuje, pod tym względem w magistracie wszystkie działania są podejmowane w zgodzie z prawem.

Kontrole w urzędach to standard. Co roku jest ich przeprowadzanych nawet kilka. Oko na działania samorządów mają m.in. Najwyższa Izba Kontroli i Regionalna Izba Obrachunkowa. Dotyczą one konkretnych spraw i zadań, choć niejednokrotnie mają charakter kompleksowy i sprawdzeniu poddawany jest znacznie szerszy zakres.
– Po to powołane są odpowiednie organy kontrolne, aby czuwać nad przestrzeganiem często zmieniających się przepisów, zwracać uwagę na ewentualne błędy, przedstawiać uwagi, itd. – mówi skarbnik miasta Barbara Rozwałka. – W ostatnim czasie mieliśmy kilka kontroli, a ostatnia zakończyła się niedawno.
Jak zaznaczają urzędnicy, w tego typu czynnościach są sprawdzane np. wydawane decyzje, zgodność z przepisami, na podstawie których podejmowane są odpowiednie czynności czy ich zakres. Efektem jest zazwyczaj wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są ewentualne zalecenia i uwagi.
Taki dokument, dotyczący przeprowadzonych niedawno przez Najwyższą Izbę Kontroli czynności, wpłynął do Urzędu Miasta Chełm. Sprawdzaniu zostały poddane dokumenty związane z podatkami, przestrzeganiem ordynacji podatkowej, a przy tej okazji także analizowano sytuację finansową miasta. Jak podkreślają urzędnicy, pod uwagę wzięto najważniejsze ustawowe wskaźniki, osiągane dochody i wydatki. Kontrolujący sprawdzali umarzanie zaległości podatkowych, a sama procedura kontrolna trwała kilka tygodni. Jej wyniki z całą pewnością zaskoczą wielu, zwłaszcza największych oponentów rządzących miastem
– „NIK ocenia pozytywnie działalność Prezydent Miasta Chełm w zbadanym zakresie” -prezydent Agata Fisz przytacza najważniejsze zdanie z wystąpienia pokontrolnego. – Cieszy mnie ta ocena, zwłaszcza, że protokół nie zawiera żadnych zaleceń ani uwag, co jest rzadkością. Słowa uznania należą się przede wszystkim służbom finansowym ze skarbnik Barbarą Rozwałką na czele – prezydent nie ukrywa satysfakcji.
Agata Fisz przypomina, iż wcześniej kompleksową kontrolę gospodarki finansowej miasta przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa. – W zakresie przestrzegania ordynacji podatkowej RIO także nie stwierdziło nieprawidłowości, co NIK podkreślił w swoich ustaleniach – mówi. – Dyskusja o szeroko rozumianych finansach miasta od zawsze była przedmiotem różnych insynuacji, pomówień, nieprawdziwych wyliczeń, tylko dla doraźnych potrzeb politycznych. Zawsze, co poniekąd nie dziwi, nasila się przed wyborami. Zupełnie przeczą temu przeprowadzone w urzędzie kontrole. Kondycja finansowa miasta jest stabilna, rok 2017 zakończył się nadwyżką operacyjną, mamy bezpieczny wskaźnik zadłużenia i rosnący poziom wydatków na inwestycje. Dokumenty z kontroli mogą być dla miasta podstawą do ewentualnego dochodzenia swoich praw, właśnie w przypadkach rozpowszechniania nieprawdziwych informacji.
Władze Chełma nie wykluczają, że w tym roku przeprowadzonych może być jeszcze szereg innych działań sprawdzających. Miasto wchodzi właśnie w okres intensywnej realizacji projektów z unijnym dofinansowaniem, których wykonanie często jest kontrolowane przez instytucje odpowiadające za podział tych funduszy. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here