Wiceprezes RIO z Chełma

Piotr Prystupa, dotychczasowy szef Zespołu Zamiejscowego w Chełmie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, kolegiant RIO, członek Kolegium, awansował. Od 1 maja br. został powołany na stanowisko wiceprezesa Izby.

Chełm ma swojego przedstawiciela w ścisłych władzach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Od 1 maja br. funkcję wiceprezesa Izby pełni Piotr Prystupa. Przez ostatnie lata zarządzał chełmskim zespołem zamiejscowym RIO i był członkiem Kolegium Izby. Wiceprezes Prystupa zapewnia, że nie wyprowadza się na stałe do pracy w Lublinie. – Trochę będę pracował w Chełmie, trochę w Lublinie. W zależności od tego, jak zdecyduje prezes Izby – mówi.

Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie jest Jacek Grządka. Izby sprawują nadzór nad działalnością samorządów w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Wydają też opinie do projektów budżetów, zmian w budżetach, czy też oceniają sprawozdania z wykonania budżetów. Prowadzą również działalność informacyjną i szkoleniową związaną z objętym nadzorem i kontrolą. (s)