Wierni Bogu i ojczyźnie

Od 1920 społeczność akademicka KUL obchodzi swoje święto w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczelnia została powierzona opiece Serca Jezusowego przez pierwszego rektora uniwersytetu – ks. Idziego Radziszewskiego, dlatego symbol Najświętszego Serca Jezusa, od którego rozchodzą się ciemnozłote promienie, widnieje również na uniwersyteckim sztandarze.
Tegoroczne świętowanie rozpoczęło się 2 czerwca od wręczenia księgi pamiątkowej „Veritas in caritate” ks. prof. Andrzejowi Szostkowi MIC – profesorowi filozofii, cenionemu etykowi, byłemu rektorowi KUL w latach 1998-2004.
Główne wydarzenie przypadło 3 czerwca. Rozpoczęło się ono mszą św., której przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. Następnie w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyły się oficjalne uroczystości. Rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński wręczył dyplomy magisterskie i licencjacie tegorocznym absolwentom, przedstawicielom poszczególnych wydziałów. Pracownicy naukowi odebrali dyplomy doktora habilitowanego i nominacje profesorskie.
– Święto Patronalne to dzień, w którym uczelnia. Świętuje siebie jako wspólnotę akademicką – mówi prof. Urszula Paprocka-Piotrowska, prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą KUL. – Pierwszy rektor powierzył uniwersytet opiece Serca Jezusowego, dlatego właśnie w tę uroczystość świętujemy dziś także i my.
Podczas tegorocznego święta po raz pierwszy wręczona została Nagroda im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu.Otrzymała ją dr Monika Maludzińska. Nagroda ma premiować osoby młode, które upubliczniają nowatorskie ustalenia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i humanistycznych. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. zł.
Gościem honorowym uroczystości był prof. Wojciech Łączkowski – profesor prawa, adwokat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, członek Rady Polityki Pieniężnej, który otrzymał honorowy tytuł Deo et Patriae deditus – „Oddany Bogu i Ojczyźnie”. Jest to wyraz głębokiego szacunku, uznania i wdzięczności za umiłowanie ojczyzny oraz za pogłębioną refleksję i praktyczne uczestnictwo w przemianach społecznych i gospodarczych współczesnego świata, inspirowane mądrością i wrażliwością chrześcijańską.
Na zakończenie, w niedzielny wieczór, odbył się ostatni w tym roku akademickim koncert z cyklu „Opus Magnum – KULowskie wieczory z muzyką”. Był to recital skrzypcowy młodej kirgiskiej skrzypaczki Aleny Baevej z akompaniamentem Petera Laula. MG

Ks. prof. Andrzej Szostek urodził się 9 listopada 1945 r. w Grudziądzu. W 1969 roku ukończył studia z zakresu filozofii chrześcijańskiej na KUL. Pracę magisterską pt. „Etyka jako nauka empiryczna w ujęciu T. Czeżowskiego i T. Kotarbińskiego” napisał pod kierunkiem ks. doc. dr. hab. Karola kard. Wojtyły. W 1974 roku przyjął święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Księży Marianów. W 1978 roku uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy „Filozoficzne aspekty dyskusji wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej teologii”. Podstawą habilitacji, którą uzyskał w roku 1989, była praca „Natura – rozum – wolność. Filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we współczesnej teologii moralnej”. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1997.
Swoje życie zawodowe związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, na którym rozpoczął prace już w 1970 r. jako stażysta. Następnie przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej, aż do stanowiska profesora zwyczajnego, które objął w roku 2000. Pracę naukową godził ze sprawowaniem odpowiedzialnych funkcji administracyjnych, m.in. kierował Katedrą Etyki Szczegółowej, a następnie Katedrą Etyki. Przez dwie kadencje (1992-1998) był prorektorem, później również przez dwie kadencje rektorem KUL (1998-2004).
Główne zainteresowania naukowe ks. prof. Szostka oscylują wokół racjonalnych podstaw etyki, problematyki sumienia, zajmują go niektóre zagadnienia z zakresu etyki szczegółowej (etyka życia, etyka miłości, etyka a polityka) oraz myśl etyczna i antropologiczna Jana Pawła II.
Należy do wielu krajowych i międzynarodowych gremiów naukowych oraz zespołów redakcyjnych, m.in. w latach 1992-1997 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Jest członkiem Papieskiej Akademii „Pro vita”. Jego praca i dorobek naukowy były wielokrotnie doceniane, czego wyrazem są liczne odznaczenia i wyróżnienia, w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. dr hab. Wojciech Łączkowski urodził się 3 października 1933 r. w Poznaniu. W latach 1959-1962 aplikował w Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w latach 1981-1982 – prorektora UAM. W KUL zatrudniony był od 1984 r. W latach 1990-1997 był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, 1991-1997 członkiem Państwowej Komisji Wyborczej, a w latach 1994-1997 – jej przewodniczącym, kolejno od 1998 do 2004 – był członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Aktywnie uczestniczył w pracach Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Instytutu Zachodniego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Brał czynny udział w kongresach i konferencjach w Polsce i za granicą.