Zamknęli zakład

Rada Gminy Leśniowice na wniosek wójta Wiesława Radzięciaka zlikwidowała Gminny Zakład Komunalny w Leśniowicach. To pokłosie m.in. ujawnionych przez Regionalną Izbę Obrachunkową nieprawidłowości w działalności zakładu komunalnego.

 

Jedną z nieprawidłowości wytkniętych przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wiosną br. przeprowadzała kontrolę w Urzędzie Gminy Leśniowice była kwestia powierzenia w 2011 r. pełnienia obowiązków kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach pracownikowi miejscowego urzędu, Edwardowi Szkałubie. Inspektorzy zwrócili uwagę, że to niezgodne z prawem. Argumentowali, że powierzenia urzędnikowi wykonywania innej pracy niż określona w zawartej z nim umowie o pracę, dokonywać można na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym. RIO wytknęło też, że księgi rachunkowe GZK prowadzone były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśniowicach i Urząd Gminy w Leśniowicach, mimo iż radni gminy nie podjęli w tej sprawie stosownej uchwały. Wójt Wiesław Radzięciak zapowiadał, że uporządkuje tę sprawę. Na ostatniej sesji Rady Gminy Leśniowice stanął punkt dotyczący likwidacji zakładu komunalnego.

– Przemawiają za tym nie tylko wyniki kontroli RIO, ale też zmiana przepisów dotyczących organizacji pracy oraz centralizacji VAT – tłumaczył wójt Radzięciak. – Nie będziemy powoływać kierownika zakładu, bo to wiązałoby się z kosztami. Dodatkowych uchwał wymagałyby też kwestie związane z księgowością. Likwidacja zakładu komunalnego nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla samorządu. Zadania zakładu przejmie urząd gminy i jego pracownikami staną się dotychczasowi pracownicy zakładu.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie. Zakład komunalny przestanie funkcjonować do końca br. (mo)