Znudzone miny i honorowy obywatel

(15 listopada) Prof. Feliks Czyżewski został honorowym obywatelem Włodawy – to główny efekt krótkiej, ostatniej w kadencji sesji Rady Miejskiej we Włodawie. Poza tym kilka interpelacji oraz życzenia i podziękowania.

Interpelacje były szczątkowe. Odchodząca z samorządu radna Elżbieta Wołoszun zapytała tylko o możliwości skorzystania przez dodatkowe osoby z programu instalacji kolektorów słonecznych. Pytała też o rządowy projekt budowy dróg lokalnych – dlaczego miejski wniosek w ramach tego programu na remont ul. Partyzantów przepadł. Z kolei radny Waldemar Kazuro zwrócił uwagę na źle oznakowane ulice będące w trakcie prac remontowych. I tyle interpelacji!

Z trzech uchwał najważniejszą była ta o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Włodawy profesorowi dr. hab. Feliksowi Czyżewskiemu. Uwagi co do nadania tego tytułu miała jedynie radna Mirosława Dynkiewicz. Ostatecznie jednak radni bezproblemowo przegłosowali tę uchwałę. Od głosu wstrzymali się jedynie M. Dynkiewicz i Marek Flis.

Na koniec były wzajemne podziękowania, gratulacje i życzenia. Co ciekawe aż 2/3 radnych kadencji w latach 2014-18 będzie też radnymi kadencji 2018-23.

* * *

Prof. dr hab. Feliks Czyżewski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z Włodawą i ziemią włodawską związany jest od początku lat 70. XX wieku. Jako absolwent Katedry Filologii Słowiańskiej UMCS w lipcu 1972 roku w Inspektoracie Wydziału Oświaty przy Powiatowej Radzie Narodowej we Włodawie podpisał umowę o pracę.

Związki prof. Czyżewskiego z ziemią włodawską to przede wszystkim praca naukowa nad opisem mowy lokalnej ludności. W wyniku wieloletnich badań terenowych zebrał ogromny materiał, liczący w sumie około 50 tys. zapisów form gwarowych. Ponadto zapisał wiele ciągłych tekstów, pozwalających zarejestrować aktualną dla połowy XX wieku kulturę ludową ziemi włodawskiej. Kierunek prac nad językiem i kulturą ludową wyznaczały nie tylko postulaty lubelskiego środowiska akademickiego, ale przede wszystkim chęć kontynuacji badań językoznawcy – slawisty, włodawianina prof. Władysława Kuraszkiewicza.

Prof. Kuraszkiewicz, pracujący ówcześnie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, był żywo zainteresowany badaniami innych lingwistów nad językiem mieszkańców ziemi włodawskiej, w tym badaniami Feliksa Czyżewskiego. Recenzował i opiniował jego prace, służył także konsultacjami. (pk)