Będzie kontrola w Muzeum

Jest zgoda radnych powiatu krasnostawskiego, by komisja rewizyjna dokładnie zbadała na jakich zasadach Muzeum Krasnostawskie współpracuje z Towarzystwem Historycznym im. Antoniego Patka. A chodzi o to, czy jest zawarte porozumienie między obiema instytucjami, czy dyrektor Andrzej Gołąb wykonuje pracę na rzecz stowarzyszenia w godzinach urzędowania i jakie wspólnie zostały zrealizowane projekty, kto je finansował.

Na kontrolę komisji rewizyjnej rady powiatu w Muzeum Regionalnym zgodę wyrazili wszyscy obecni na sesji radni. W sumie 18 osób. W lipcu br. do przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji rady powiatu wpłynęło pismo międzyzakładowej organizacji NSZZ „Solidarność” pracowników muzeów miejskich i regionalnych z siedzibą w Zamościu. Jej przewodnicząca Małgorzata Guz zwróciła się o sprawdzenie czy zostało zawarte porozumienie między Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie a Towarzystwem Historycznym im. A. Patka. Wnioskowała również o wyjaśnienie kwestii lokalizacji siedziby Towarzystwa, skontrolowanie, czy w porozumieniu, o ile taki dokument istnieje, zawarto zapis dotyczący pracowników Muzeum. A chodzi o to, czy są członkami Towarzystwa i czy praca na jego rzecz odbywa się na zasadzie wolontariatu, czy też zostały podpisane umowy o wolontariacie.

Przewodnicząca domaga się również sprawdzenia, czy został opracowany plan działań w przypadku współorganizacji wydarzeń. Z pisma wynika, że należałoby również skontrolować, czy dyrektor Muzeum Andrzej Gołąb wykonuje pracę na rzecz Towarzystwa w czasie swojego urzędowania i czy łączenie jego stanowiska w jednostce z funkcją wiceprezesa Towarzystwa jest zgodne z prawem.

Wątpliwości przewodniczącej wzbudziły również służbowe delegacje dyrektora Muzeum i według niej kontrolujący powinni je dokładnie zbadać, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem wyjazdów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Kontrolerzy mają też za zadanie sprawdzić wszystkie projekty realizowane wspólnie przez Muzeum i Towarzystwo, głównie pod kątem finansowym, ale też nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń w jednostce na działalność stowarzyszenia oraz dokumentacji, powstałej podczas współpracy.

Pismo organizacji związkowej trafiło do komisji skarg, wniosków i petycji, ale ta uznała, że najlepiej będzie, jak sprawa trafi do komisji rewizyjnej, która na zlecenie rady powiatu, może przeprowadzić kontrolę w jednostce, w terminie nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli. Jak mówi Marek Piwko, przewodniczący komisji rewizyjnej, niezwłocznie zostanie powołany trzyosobowy zespół, który uda się na kontrolę do Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. O jej wynikach poinformujemy na łamach „Nowego Tygodnia”. (s)