Bezpłatna pomoc prawna praktycznie dla każdego

Od nowego roku, aby skorzystać z darmowej porady prawnika, wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów płatnej pomocy prawnej. Czyli w praktyce będzie to usługa dla każdego. We Włodawskiem znajdują się dwa punkty porad – oba w starostwie i są czynne codziennie w dni robocze od godz. 9 do 13 i (drugi) od godz. 13 do 17 w pok. 212 lub 216 (II piętro).

Jeden punkt prowadzi samorząd powiatowy, drugi zaś – organizacje pozarządowe. W obu jednak porad udzielają prawnicy z bogatym doświadczeniem zawodowym.

Od nowego roku zmieniły się zasady udzielania bezpłatnych porad prawnych. Do tej pory z tej pomocy mogła korzystać młodzież do 26. roku życia, osoby, które ukończyły 60. rok życia, osoby korzystające z pomocy społecznej, kombatanci i weterani, osoby zagrożone katastrofą bądź kobiety w ciąży i osoby z Kartą Dużej Rodziny. Teraz to uproszczono i zdecydowanie poszerzono krąg osób zainteresowanych. Obecnie wystarczy pisemnie oświadczyć, że nie stać nas na płatną pomoc prawnika.

Pomoc prawna obejmuje m.in. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub spoczywających na nas obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.

Znowelizowana ustawa mówi też o tym, że prawnik powinien też wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego oraz może sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem jednak pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym. Ponadto osoba korzystająca z pomocy może być objęta darmową mediacją.

Możliwe jest także sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Bezpłatna pomoc prawna nie obejmuje jednak spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Co ważne, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie udzielania porad prawnych/obywatelskich osobiście, oraz osobom mającym trudności w komunikowaniu się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

We Włodawie z bezpłatnych porad prawnych co roku korzysta kilkaset osób. Zapewne w tym roku, po zmianie przepisów i poszerzeniu kręgu osób uprawnionych, będzie ich jeszcze więcej. Włodawski punkt bezpłatnej pomocy prawnej cieszy się dużym uznaniem i w praktyce nie słyszy się skarg na jego działalność, a jedynie pozytywne opinie. W starostwie porad udzielają przede wszystkim adwokaci i radcy prawni. (pk)