Budżet 2022. Będzie się działo!

Radni gminy Chełm jednogłośnie przyjęli budżet na 2022 rok, przedstawiony na ostatniej sesji przez wójta Wiesława Kociubę oraz skarbnik gminy Małgorzatę Bukowską-Witos.

Budżet gminy Chełm na 2022 rok zakłada osiągnięcie dochodów 74 619 853,29 zł przy 83 824 853,29 zł wydatków. Deficyt (9 205 000,00 zł) zostanie sfinansowany wolnymi środkami. Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu to 9 328 529,41 zł (w tym 5 186 000 zł uzupełnienie subwencji w 2021 roku na inwestycje kanalizacyjne), a rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających na rok 2022 – 123 529,41 zł.

Zgodnie z projektem uchwały dochody własne gminy z tytułu z najmu i dzierżawy oraz podatków i opłat plasują się na poziomie 27 523 182 zł; dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 11 907 940 zł; dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 614 200 zł; dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1 370 180,29 zł; pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę – 12 111 570 zł (Polski Ład); subwencje – 21 092 781 zł.

Po stronie wydatków zadania własne pochłoną 65 535 022 zł (w tym drogi, administracja, infrastruktura wodociągowa czy sanitacyjna, DPS-y, szkoły, zasiłki, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, kultura fizyczna etc.). Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami (m.in. świadczenia wychowawcze, rodzinne i z tytułu funduszu alimentacyjnego) – 11 907 940 zł.

Realizacja zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (drogi publiczne, wojewódzkie, dowożenie uczniów niepełnosprawnych, schronisko dla zwierząt) – 330 000 zł. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (pomoc społeczna) to 614 200 zł. Finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (drogi publiczne gminne, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (odnawialne źródła energii), oświetlenie ulic, placów i dróg (budowa i modernizacja) – 5 437 691,29 zł.

Najważniejsze zadania na 2022:

 • ∙ „Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm” – 1 000 000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowych m.in. w miejscowościach: Zawadówka, Żółtańce Kolonia, Pokrówka, Strupin Duży, Okszów Srebrzyszcze, Ochoża Kolonia oraz opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowych m.in. w m. Janów (ul. Pana Tadeusza), Strupin Mały, Jagodne.
 • ∙ „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm” – 700 000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacyjnych w miejscowościach m.in. Okszów (ul. Sosnowa), Żółtańce-Kolonia (ul. Wspólna).
 • ∙ „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pokrówka” – 5 186 000,00 zł. W ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pokrówka (m.in. ul. Wiosenna, Zielona, Gminna).
 • ∙ „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej” – 200 000,00 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Okszów – Nowiny.
 • ∙ „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy/przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Sajczyce – Jazików” – 50 000,00 zł.
 • ∙ „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy/przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Leśniowice – Rożdżałów oraz drogi powiatowej Nr 1836L w miejscowości Dębina” – 20 000,00 zł.
 • ∙ Drogi publiczne gminne – 18 202 022,00 zł. W ramach wydatków bieżących 3 653 000,00 zł ma zostać przeznaczone na m.in. remonty dróg asfaltem (m.in. w m. Pokrówka ul. Cicha, Spokojna, boczna Wiosennej, Żółtańce Kolonia, Janów, Zawadówka ul. Promienna – poszerzenie, Strupin Duży, Okszów, Okszów Kolonia ul. Kalinowa, Stańków, Parypse, Rudka, Srebrzyszcze ul. Pałacowa – poszerzenie, Depułtycze Królewskie Kolonia), remont dróg kruszywem (m.in. w m. Srebrzyszcze ul. Polna, Janów ul. Pana Tadeusza, Zawadówka, Weremowice, Żółtańce Kolonia, Uher, Żółtańce, Stołpie), zakup zadaszeń na przystanki autobusowe, odśnieżanie dróg gminnych, koszenie poboczy, zakup tłucznia, masy asfaltowej, naprawy przepustów i konserwacje rowów przydrożnych, przeglądy i naprawę tras rowerowych, w tym w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” i inne.
 • ∙ „Modernizacja – przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chełm” – 12 749 022,00 zł (w tym 12.111.570,00 zł, 95%, z Rządowego Funduszu Polski Ład, zaś 5% – 637 452,00 zł to wkład własny). W ramach zadania planuje się przebudowę infrastruktury drogowej (m.in. przebudowę drogi Staw – Parypse, przebudowę dróg w m. Depułtycze Królewskie Kolonia, Uher, Nowe Depułtycze, przebudowę dróg w m. Okszów ul. Topolowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa i Stańków, przebudowę drogi w m. Depułtycze Królewskie Kolonia – Krzywice – Rożdżałów i w m. Depułtycze Królewskie Kolonia – Krzywice Kolonia, przebudowę drogi w m. Depułtycze Stare i Depułtycze Królewskie Kolonia, przebudowę dróg w m. Okszów ul. Kwiatowa, przebudowę drogi w m. Depułtycze Królewskie Kolonia).
 • ∙ „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm” – 1 800 000,00 zł, w ramach zadania planuje się budowę i przebudowę dróg (m.in. przebudowa drogi Weremowice – Uher – projekt /przy szkole/, budowa chodnika w Horodyszczu – projekt /od skrzyżowania do skrzyżowania/, budowa dróg Jagodne – projekty).
 • ∙ Remont Szkoły Podstawowej w Strupinie Dużym, opracowanie dokumentacji na remont Szkoły Podstawowej w Okszowie oraz inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych (15 227 100,00 zł).
 • ∙ „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm” – 600 000 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowych (m.in. w m. Pokrówka – boczna ul. Modrej, Jagodne, Kolonia Rożdżałów, Krzywiczki, Uher, Horodyszcze /za skrzyżowaniem/, Staw /kierunek cmentarz/) i budowę oświetlenia (m.in. w m. Okszów, Parypse, Nowosiółki Kolonia, Depułtycze Królewskie Kolonia, Rudka, Janów, Horodyszcze – na granicy z Miastem Chełm ul. Malowane, Zawadówka, Stańków, Strupin Duży, Żółtańce Kolonia ul. Kryształowa).
 • ∙ „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm” – 150 000 zł, w ramach zadania planuje się dokończenie opracowań w zakresie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ulicznego w m. Rudka, Żółtańce Kolonia, Depułtycze Królewskie Kolonia, Okszów, Nowiny, Stańków, Nowosiółki, Janów /przedsięwzięcie/.
 • ∙ „Żółtaniecka Przystań Kultury” – budowa muszli koncertowej nad Zalewem Żółtańce i świetlicy w Rudce, 20 000 zł.
 • ∙ Renowacja zabytków – 50 000 zł, wykonanie instalacji nawadniającej boisko w Rożdżałowie – 50 000 zł.
 • ∙ Opracowanie projektu budowlanego na budowę ścieżki rowerowej w DW Nr 843 w Pokrówce; udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na budowę ścieżki rowerowej w DW Nr 843 w Depułtyczach Królewskich na odcinku od km 6+211,2 do km 6+800.
 • ∙ „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” – 8.504 zł z przeznaczeniem na projekt i 266 349,70 zł na przedsięwzięcie.
 • ∙ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3 429 723,21 zł, w tym „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm” – projekt 1 – 3 425 723,21 zł, projekt 2 – 4 000 zł.
 • ∙ „Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm”, 1 733 114,38 zł. (opr. pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here