CLA wozi za darmo, a ma zysk! Radni przyjrzeli się wynikom miejskich spółek

Autobusy CLA wożą pasażerów za darmo, a spółka ma zyski

Na ostatniej sesji chełmscy radni zapoznali się z informacją dotyczącą działalności dziewięciu miejskich spółek i ich wyników finansowych za 2022 rok. Sześć z nich, w tym wożące pasażerów za darmo CLA, osiągnęła zyski, a trzy – straty. Z czego największą, w wysokości prawie 2 mln zł, Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie.

Na sesji radni rozpatrywali informację ratusza dotyczącą wykonywania przez prezydenta Chełma nadzoru właścicielskiego nad dziewięcioma spółkami komunalnymi wraz z ich analizą ekonomiczno-finansową za 2022 rok. W ubiegłym roku przeprowadzono kontrolę z zakresu prawidłowości dokumentacji i jej zgodności z przepisami w trzech spółkach: Chełmskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej oraz Chełmskich Liniach Autobusowych. W opracowaniu ratusza czytamy, że nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie pracy organów spółki, a zarządzenia i uchwały podejmowano tam prawidłowo zarówno pod względem merytorycznym, jak i prawnym. Informacja sporządzona przez chełmskich urzędników liczy ponad 80 stron, a podsumowanie przybrało niejako formę rankingu odnoszącego się do wyników finansowych poszczególnych spółek. Najwyższy dodatni wynik finansowy za 2022 rok uzyskało MPGK, którego zysk wyniósł 2 mln 322,5 tys. zł. Kolejne miejsce pod tym względem przypadło Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej – z zyskiem 787 tys. zł netto, następnie Przedsiębiorstwu Usług Mieszkaniowych, które wygenerowało 634 tys. zł zysku. Na kolejnych miejscach uplasowały się CLA z zyskiem 442 tys. zł netto (co ciekawe jak w autobusach CLA obowiązywały bilety, spółka co roku przynosiła pokaźne straty), Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w likwidacji z zyskiem 319 tys. zł. Ostatnią miejską spółką, która uzyskała dodatni wynik finansowy jest ChTBS z zyskiem 91 tys. zł.

Trzy spółki wygenerowały ujemny wynik finansowy za 2022 r. Pierwszą z nich jest „Fabryka Chełm” z wynikiem 17 tys. zł na minusie. Strata ta wynika z braku prowadzenia działalności w zakresie wynajmu nieruchomości, gdyż spółka w 2022 roku rozpoczęła swój prawny byt i jest w fazie realizacji inwestycji, tj. budowy biurowca klasy A, który generować ma przychody z działalności po zakończeniu i oddaniu nieruchomości do użytku.

Kolejną spółką z ujemnym wynikiem finansowym jest Chełmski Klub Sportowy ze stratą w wysokości 1 mln 131 tys. zł. Jak czytamy w sprawozdaniu, strata ta spowodowana jest profilem spółki, która tylko przez 6 miesięcy 2022 r. miała możliwość tworzenia struktur organizacyjnych, polityki marketingowej, generowania zysków z umów sponsorskich, biletów, darowizn od osób fizycznych i innych przychodów oraz dopłat od wspólnika – ratusza, a posiada koszty prowadzenia działalności klubów sportowych, tj. wynagrodzenia zawodników oraz obsługi administracyjnej spółki.

Ujemny wynik finansowy wykazała też spółka Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie. Jej strata to 1 mln 922 tys. zł. W opracowaniu miasta czytamy, że „główną przyczyną tej straty na działalności obiektu są wysokie koszty energii cieplnej i elektrycznej, gdyż wahania cen energii w 2022 r. doprowadziły do wygenerowania niespotykanych dotąd kosztów”.

Nagroda za stratę?

Na poprzedzających sesję połączonych komisjach najwięcej pytań i „ale” pod adresem ChPWiTM miała radna Edyta Rożek. Radny Stanisław Mościcki zapytał przedstawiciela ChKS o to, jakie ma pomysły, aby poprawić sytuację spółki. Obecny na sali Grzegorz Stawinoga, prezes ChKS, stwierdził, że trwają rozmowy z firmami – potencjalnymi sponsorami. Zapewnił, że robi wszystko, co może, aby zbilansować budżet spółki wpływami od sponsorów. Na prośbę radnego Marka Sikory prezesi MPGK i MPEC przedstawili plany inwestycyjne tych spółek. Z kolei radny Mirosław Czech chciał wiedzieć, czy członkom zarządów spółek, które odnotowały straty w 2022 r., wypłacono „nagrody lub okresowe zwiększenia wynagrodzeń”.

– Od 2016 roku zmieniono zasady wynagradzania członków zarządu i nie ma możliwości udzielania nagród uznaniowych – stwierdził Kamil Pietszczyk z Gabinetu Prezydenta Chełma. – To jest wszystko skodyfikowane i opracowane w naszych regulacjach, a potem przez rady nadzorcze, które to stosują. W 2022 roku w trzech spółkach były wyniki finansowe ujemne. W spółce „Fabryka” nie zostały takie „zmienne” wypłacone. W Chełmskim Klubie Sportowym też nie, bo spółka działała od czerwca 2022 roku, to jest pół roku, a w Chełmskim Parku Wodnym i Targowiskach Miejskich takowe zostało wypłacone. Proszę o podanie szczegółów księgową spółki.

Obecna w sali księgowa ChPWiTM potwierdziła, że Artur Juszczak, prezes tej spółki, dostał „wynagrodzenie zmienne”.

– Było ono uzależnione od wielkości i wykonania wskaźników – z pięciu wskaźników trzy były wykonane na plus i na tej podstawie wypłacono prezesowi wynagrodzenie zmienne w kwocie około dziewięciu tysięcy złotych brutto – oznajmiła księgowa ChPWiTM.

– Czyli rozumiem, że to nagroda za tę stratę spółki? – zapytała radna Rożek. Ostatecznie informację dotyczącą wykonywania przez prezydenta Chełma nadzoru właścicielskiego nad spółkami przyjęto pięcioma głosami za, dwóch przeciw i trzech głosach wstrzymujących. (mo)

News will be here