Drożyzna drenuje miejską kasę

Budowa dworca metropolitalnego będzie droższa o 43 mln zł od zapisanych w pierwszej umowie z wykonawcą 237 mln zł

Lubelscy radni przyjęli podczas ostatniej sesji uchwały zmieniające tegoroczny budżet miasta oraz wieloletnią prognozę finansową. Zmiany będą oznaczać przede wszystkim większe wydatki na budowany dworzec metropolitalny oraz planowane przebudowy dróg. Jako powody wskazywane są niezbędne roboty dodatkowe i wysoka inflacja.

Miasto zgodziło się dołożyć do budowy nowego dworca kolejne 25 mln zł. Kwota ta ma zapewnić pokrycie kosztów kolejnych dodatkowy robót – m. in. dostosowania obiektu nowego dworca do zmienionych przepisów przeciwpożarowych, wykonania nieplanowanego wcześniej przegłębienia pod schody ruchome w nowym dworcu, wyburzenie pustostanu po dawnej smażalni ryb przy ul. Pocztowej, a także zmiany technologii i materiałów przewidzianych w dokumentacji z uwagi na wstrzymanie produkcji i brak dostępności niektórych komponentów.

Warto przypomnieć, że dworzec metropolitalny według pierwotnej umowy z wykonawcą, spółką Budimex S. A., miał kosztować 237 mln zł, ale już raz Ratusz zgodził się dołożyć do inwestycji ok. 18 mln zł. Tłumaczono to wówczas m. in. koniecznością wykonania dodatkowych prac – usunięcia i utylizacji podziemnych zbiorników po dawnej gazowni.

Drogi także drożeją

Radni zatwierdzili także dodatkowe środki finansowe na kilka drogowych kontraktów. To efekt prowadzonych na te zadania przetargów, w których oferenci zaoferowali wyższe stawki niż przewidywał to miejski plan wydatków.

Chodzi przede wszystkim o inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w przypadku których brak wyboru wykonawców w najbliższym czasie mógłby skutkować utratą uzyskanej przez miasto dotacji. Na tej liście znalazły się: przebudowa ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Legionowej – najtańsza oferta opiewa na ok. 4,74 mln zł i jest o ok. 1,84 mln zł wyższa od zakładanego kosztorysu, przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Doświadczalną – najtańsza oferta wynosi ok. 10,77 mln zł i jest wyższa o ok. 4,36 mln zł od miejskich szacunków czy przebudowa skrzyżowania ul. Franczaka „Lalka” z ul. Skalskiego i ul. Jagiellończyka – tutaj ZDiM zdążył już unieważnić postępowanie przetargowe i ogłosić nowe, jednak z uwagi na aktualne ceny zwiększono budżet na przewidziane prace o ok. milion złotych. Dodatkowy milion zł trafi także na finansowaną w całości z budżetu miasta przebudowę ul. Raszyńskiej, co również jest skutkiem wyższych od pierwotnych założeń ofert wykonawców.

Dodatkowo do tegorocznego budżetu, a także WPF wprowadzono zadanie pod nazwą „Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie”. Obejmuje ono budowę ul. Kłopotowskiego, a więc przedłużenia ul. Węglarza, a także przebudowę ul. Wallenroda. W tym wypadku miasto stara się o uzyskanie rządowej dotacji, ale wprowadzenie pozycji do planu wydatków pozwoli już niebawem na ogłoszenie przetargu na przebudowę ul. Wallenroda.

Droższa także szkoła

Około 1,8 mln zł więcej Lublin wyda także na trwającą rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Jagiełły na Felinie. Pierwotnie inwestycja ta miała pochłonąć ok. 22,5 mln zł. Urzędnicy tłumaczą taką zmianę koniecznością wykonania robót dodatkowych na istniejącej części szkolnego gmachu.

– Chodzi o dostosowaniu istniejącego budynku do stanu technicznego, gwarantującego bezawaryjne i bezkolizyjne dalsze użytkowanie – mówi Monika Głazik z Urzędu Miasta Lublin.

W planie jest m. in. remont więźby dachowej oraz dostosowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego obiektu do potrzeb wynikających z dołączenia do niego nowych części.

Jeśli chodzi o szkolną infrastrukturę to radni wprowadzili do tegorocznego budżetu i WPF jeszcze jedną bardzo istotną zmianę. Dzięki wprowadzeniu do przychodów budżetu miasta niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z roz liczenia za 2021 rok dochodów z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, ponad milion złotych trafi na nowe zadanie pod nazwą „modernizacja i doposażenie obiektów sportowych”. Pozwoli to na rozpoczęcie poszukiwania wykonawcy planowanej od lat przebudowy boisk Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Rzeckiego Marek Kościuk