Głusk pozostanie wolny od bloków

Plan zagospodarowania obejmie obszar ok. 160 ha po obu stronach ulicy Głuskiej

Do 25 maja do publicznego wglądu wyłożony będzie projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Głusk-Abramowice. Uwagi do dokumentu będzie można zgłaszać do 10 czerwca, a w ten piątek, 20 maja, odbędzie się publiczna dyskusja nad przedstawionymi przez planistów propozycjami. Chęć wzięcia w niej udziału należy zgłosić urzędnikom, do 17 maja.


Głusk i Abramowice nie miały dotąd miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyłożony na początku maja jego projekt obejmuje obszar blisko 160 ha.

Nie będzie bloków

– Uchwalenie planu pozwoli na wykorzystanie gruntów rolnych pod inwestycje mieszkaniowe i usługowe, zaplanowane zgodnie z zasadami kształtowania polityki przestrzennej i powstrzyma indywidualną zabudowę realizowaną na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych. Prezentowana propozycja planu obejmuje strefę Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, nowe tereny pod ogólnodostępną zieleń, w tym nowy park i strefy szczególnych przestrzeni publicznych. Ponadto zabytki występujące w granicach opracowania, zostaną objęte dodatkową ochroną planistyczną. Dogodny dojazd do domów przyszłych mieszkańców zabudowy jednorodzinnej mają zapewnić nowe rozwiązania komunikacyjne – mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Projekt, co prawda, przewiduje przeznaczenie znacznych obszarów pod budownictwo mieszkaniowe, ale wyłącznie pod budownictwo jednorodzinne, maksymalnie dwukondygnacyjne z dopuszczeniem usług. Budynki wyższe, 12 metrowe, dozwolone są tylko na terenach przeznaczonych pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Taki charakter miałaby tylko strefa w okolicach ul. Głuskiej i Strojnowskiego, gdzie już funkcjonują fabryka Vita Polymers Poland i zakład kamieniarski Kalcyt oraz strefa na pograniczu Głuska i gminy Głusk, gdzie już działa gminny punkt zbiórki odpadów komunalnych.

Będzie park…

Plan uwzględnia przebieg Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych, obejmującego dolinę rzeki Czerniejówki, obecne tereny pól poniżej ul. Miętowej oraz zieleń wysoką poniżej ul. Przepiórczej, chroniąc go przed zabudową. Projekt wyznacza tu tereny zieleni nadrzecznej ze zbiornikami retencyjnymi i zieleni urządzonej, rezerwując tym samym miejsce pod nowy park. Dodatkowo proponowane w projekcie planu zapisy nakazują realizację nasadzeń minimum jednego drzewa na jedno miejsce postojowe na terenach wyznaczonych pod parkingi.

…i ochrona zabytków

Zaproponowana ochrona planistyczna obejmie również zabytkowe elementy dawnego miasteczka Głusk z kościołem parafialnym i budynkiem dawnego zajazdu (ratuszem). Projekt nakazuje zachowanie dawnego układu urbanistycznego miasteczka z rozplanowaniem ulic wraz z charakterystycznymi parterowymi chałupami z dekoracyjnymi gankami na froncie. Uwzględnia także układ ruralistyczny dawnej wsi Dominów i stanowiska archeologiczne. Miejsce lokalizacji dawnej synagogi proponuje do upamiętnienia, jako szczególna przestrzeń publiczna m. in. w formie wyróżnienia w nawierzchni placu.

Projekt zakazuje stosowania jaskrawych kolorów pokryć dachów i ustala kolorystykę ścian elewacji budynków o niskim nasyceniu. Wprowadza ograniczenia w umieszczaniu nośników reklamowych. Wyznacza i sankcjonuje tereny cmentarza parafialnego z jego zabytkową częścią.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się do 25 maja w siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Na ten piątek, 20 maja, na godz. 13, w ratuszu zaplanowano publiczną dyskusję nad dokumentem. By wziąć w niej udział trzeba najpóźniej do wtorku, 17 maja, zgłosić to mailowo (planowanie@lublin.eu) lub telefonicznie (81 466 23 00). Uwagi do projektu można zgłaszać do 10 czerwca. Można je kierować do Ratusza, z danymi osoby składającej, mailowo (planowanie@lublin.eu), listownie (pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin), przez stronę internetową (decyduje.lublin.eu) lub poprzez elektroniczny system ePUAP.

Opr. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here