Jedyna gmina bez sekretarza

W Urzędzie Gminy Gorzków nie ma zatrudnionego sekretarza. To jedyny samorząd w powiecie krasnostawskim, w którym to stanowisko nie jest obsadzone od kilku lat.

Do obowiązków sekretarza gminy, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, jest „organizacja pracy urzędu i zarządzanie jego zasobami ludzkimi”. Sekretarz podlega bezpośrednio wójtowi gminy. Może on otrzymać od niego upoważnienie do wykonania jakichś zadań z zakresu działań wójta. Sekretarz gminy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a nie mianowany, czy tak jak jeszcze niedawno powoływany na wniosek wójta przez radę gminy.

Oznacza to, że nabór na to stanowisko jest otwarty i konkurencyjny. Zapis w ustawie mówi, że kandydat na stanowisko sekretarza musi być apolityczny i bezpartyjny. Taka osoba koordynuje i odpowiada również za sprawy związane z wyborami i spisami, sprawuje nadzór nad administrowaniem stroną Biuletynu Informacji Publicznej Gminy, wykonywaniem obsługi prawnej urzędu, zapewnieniem utrzymywania porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez urząd. W zakres obowiązków sekretarza wpisuje się także nadzór merytoryczny i koordynacja pracy poszczególnych stanowisk na posiedzeniach sesji rady gminy. Jednym słowem sekretarz ma zapewnić sprawne funkcjonowanie urzędu.

Mało która gmina funkcjonuje bez sekretarza, który w urzędzie piastuje bardzo odpowiedzialną funkcję. Jedynym samorządem w powiecie krasnostawskim z nieobsadzonym stanowiskiem sekretarza jest gmina Gorzków. Wójt Marek Kasprzak pracę urzędu organizuje wspólnie ze swoim zastępcą Piotrem Cichoszem. Biorąc pod uwagę fakt, że włodarz Gorzkowa w bieżącym roku przebywał na dość długiej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wszystkie problemy, sprawy spadły na barki wicewójta Cichosza. Również te, które należą do obowiązków sekretarza.

Niezatrudnianie sekretarza to też spora oszczędność, bo na wynagrodzenie dla takiej osoby trzeba zaplanować ponad 100 000 zł w skali roku. Dla gmin z trudną sytuacją finansową, niewielkimi dochodami własnymi, to niemały wydatek. Niemniej jednak Regionalna Izba Obrachunkowa, kontrolując kompleksowo samorządy, zaleca, by stanowisko sekretarza było jednak obsadzone. Zdarzały się przypadki, że również wojewoda sygnalizował wójtom gmin, gdzie nie było zatrudnionych sekretarzy, natychmiastowe ogłoszenie konkursu na to stanowisko. Wójtowie nabór ogłaszali, po czym go unieważniali, bądź informowali o nierozstrzygniętym konkursie, tłumacząc, że kandydaci nie spełniali oczekiwań.

W gminie Gorzków, jak mówi wicewójt Cichosz, sekretarz zostanie zatrudniony, jeśli takie będą zalecenia kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. (s)

News will be here