Klub burmistrza w obronie papieża i chrześcijan prześladowanych w Polsce

Rada Miasta Świdnik głosami radnych klubu burmistrza Waldemara Jaksona przyjęła apel „W sprawie intensyfikacji działań w obronie chrześcijan prześladowanych w Polsce i ochrony dobrego imienia św. Jana Pawła II”. Opozycja udziału w tym głosowaniu nie wzięła, tłumacząc, że nie chce mieszać postaci Papieża-Polaka do polityki.

O wprowadzenie apelu do programu sesji, która odbyła się w czwartek 30 marca, wniósł radny Andrzej Krupa, przewodniczący klubu radnych burmistrza Waldemara Jaksona. Już na tym etapie radni Świdnik Wspólna Sprawa i Koalicji Obywatelskiej dali do zrozumienia, co myślą o przyjmowaniu kolejnego stanowiska, głosując przeciw włączeniu go do porządku obrad. Jak zwykle przeważyły jednak głosy „za” klubu burmistrza, więc apel poddano pod głosowanie.

– Przychylamy sie do apelu, ale apelu Episkopatu Polski, który prosił, aby nie robić z papieża Jana Pawła II tematu walki politycznej. Zacytuję tylko jego końcówkę: „My nie mamy żadnego problemu z bronieniem Jana Pawła II, ponieważ dla nas Jego świętość jest niepodważalna, więc wypowiadamy się w swoim własnym imieniu, ale bardzo, ale to bardzo apelujemy, żeby nie robić z Jana Pawła II przetargów na gruncie politycznym” – mówił radny Waldemar Białowąs, przewodniczący klubu KO i dodał, że ani jego klub, ani ŚWS nie wezmą udziału w głosowaniu.

Z kolei radny A. Krupa przywołał statystyki wg których, w 2021 roku w Polsce doszło do 1 654 ataków na terenie obiektów sakralnych, policja wszczęła 121 postępowań o obrazę uczuć religijnych i prowadzono 27 spraw dotyczących złośliwego zakłócania nabożeństwa.

– Dla porównania, w 2016 roku policja nie stwierdziła żadnego przestępstwa tego typu – podkreślił radny.

Ostatecznie apel poparło 12 radnych klubu burmistrza, a opozycja zgodnie z zapowiedzią, nie wzięła udziału w głosowaniu.

– Takie apele to ogólnopolski trend pisowców. Jak widać nasz burmistrz i jego radni bardzo lubują się w takich akcjach. Szkoda tylko, że zazwyczaj nie wynika z tego nic dobrego. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Wystarczy przypomnieć bezsensowne stanowisko o LGBT – komentują opozycyjni radni.

Apel w sprawie intensyfikacji działań w obronie chrześcijan prześladowanych w Polsce i ochrony dobrego imienia św. Jana Pawła II:

W ostatnim czasie w Polsce rośnie liczba się aktów nietolerancji i prześladowań wobec chrześcijan. Mają one charakter przemocy werbalnej jak i fizycznych ataków na kapłanów oraz osoby wierzące. Niszczone są i znieważane miejsca, pomniki i przedmioty kultu religijnego, zakłócane nabożeństwa i przerywane akty religijne.

Szczytem chrystianofobicznej nienawiści są przypadki zabójstw duchownych. Statystyki Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Policji czy Prokuratury jednoznacznie wykazują, że najczęstszymi ofiarami przestępstw motywowanych nienawiścią są dziś w Polsce chrześcijanie.

Nasilają się szeroko zakrojone kampanie służące dyskredytacji Kościoła katolickiego. Ich przejawem są nieustanne ataki na świętego Jana PawłaII . Wykorzystuje się do tego celu tworzone kiedyś przez komunistów dokumenty, które służyły im do walki z Kościołem katolickim oraz Narodem Polskim. Zasługuje to na jednoznaczne potępienie. Dlatego apelujemy o wspólną, solidarną obronę dobrego imienia św. Jana Pawła II.

Walka, często prowadzona ohydnymi metodami, z Papieżem-Polakiem, to tak naprawdę walka z jego nauką, walka z chrześcijaństwem, postrzeganym jako główna przeszkoda dla rewolucji kulturowej, narzucającej dużej grupie społecznej zasady sprzeczne z katolicką nauką społeczną.

Chcemy, aby w Polsce każdy bez przeszkód mógł korzystać z pełni praw i wolności, w tym wolności religijnej, wolności sumienia, wolności słowa, wolności zrzeszania się.

Aby tak się stało, musimy dbać o egzekwowanie obowiązującego prawa oraz nieustannie wspierać jego poprawę.

Ochrona chrześcijan przez aktami nienawiści i wyszydzeniem wiary to zapewnienie konstytucyjnie gwarantowanej wolności religijnej. Stanowi ona jednocześnie gwarancje bezpieczeństwa i porządku publicznego, przeciwdziała naruszeniu zasady równości i niedyskryminacji jako horyzontalnej zasady polityki spójności.

Udzielamy poparcia rezolucjom Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i Parlamentu Europejskiego, a także stanowiskom Rady ds. Zagranicznych Unii Europejskiej potępiającym wszelkie przejawy nietolerancji, dyskryminacji i przemocy wobec chrześcijan, oczekujemy również, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie dołożą wszelkich starań na rzecz ochrony chrześcijan w Polsce i całym świecie.

Rada kolejny raz – tak jak w stanowisku „w sprawie ochrony podstawowych praw i wolności”- nawołuje do przestrzegania uniwersalnych wartości, praw człowieka i obywatela.

Rada Miasta Świdnika zwraca się do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wszystkich ludzi dobrej woli o intensyfikację działań mających na celu zagwarantowanie swobody wyznania i wolności religijnej, określonych m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowych Paktach Praw Człowieka, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konstytucji RP.”

Uzasadnienie

Przyjmując apel w sprawie tolerancji i szacunku dla praw człowieka, Rada Miasta Świdnik działa w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i komfortu życia Mieszkańców Miasta, a także w zamiarze promowania wśród nich niepodzielnych, powszechnych wartości godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności – jako teoretyczno-aksjologicznych fundamentów praw człowieka, w celu zwiększenia społecznej świadomości treści i znaczenia obowiązujących gwarancji prawnych, a także istniejących środków służących ich ochronie.