Kolejne koła ustaliły terminy zebrań

Kolejne koła ustaliły terminy zebrań sprawozdawczych. Koło Środowiskowe – 20 stycznia, godz. 14:00 (plebania parafii pw. Chrystusa Odkupiciela). Brzana – 27 stycznia, godz. 10:00 (internat przy ul. Wiejskiej w Chełmie).

Wodnik – 27 stycznia, godz. 10.00 w pubie Crazy Horse przy ul. Wojslawickiej 4 w Chełmie. Pierwszy termin zebrania godz. 10.00. Drugi termin zebrania godz. 10.30. Wojskowe – 3 lutego, godz. 8:00 (Klub Garnizonowy). Sazan Ruda Huta – 3 lutego, godz. 11:00 (Zakład Usług Komunalnych ul. Targowa 4). Siennica Sandacz – 10 lutego, godz. 10:00 (Remiza OSP w Woli Siennickiej). Sukces – 10 lutego, godz. 10:00 (ul. Hutnicza 3 w Chełmie). Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa – 17 lutego, godz. 10:00 (Klub Seniora przy al. Piłsudskiego w Chełmie). Dubienka – 24 lutego, godz. 10:00 (remiza OSP w Dubience). Lin Sawin – 24 lutego, godz. 10:00 (świetlica Urzędu Gminy Sawin).

Nowy regulamin nadawania odznak honorowych i okolicznościowych

Od 1 stycznia 2019 roku wszedł w życie nowy regulamin nadawania odznak honorowych i okolicznościowych Polskiego Związku Wędkarskiego. W porównaniu do regulaminu w poprzedniej wersji wprowadzono jedną, lecz bardzo istotną zmianę w postaci dodatkowej odznaki brązowej, którą członek PZW może otrzymać po okresie 4 lat działalności na rzecz Związku określonej jako „wniesienie istotnego wkładu w rozwój Polskiego Związku Wędkarskiego, jego struktur organizacyjnych, podstaw materialnych, gospodarkę rybacką i wędkarską, ochronę wód, sport wędkarski oraz podniesienie etyki wędkarskiej”.

Działalność ta oczywiście w każdym przypadku powinna być udokumentowana. Zazwyczaj przy weryfikacji wniosków na odznaczenia brany był pod uwagę wyłącznie staż kandydata, tj. czas pracy we władzach i organach tj. zarządzie koła (okręgu), komisji rewizyjnej i sądzie koleżeńskim. W przypadkach wyjątkowych wniosek był akceptowany z pominięciem tych procedur, warunkiem jednak było szczegółowe uzasadnienie i udokumentowanie wniesionych zasług.

Dotąd najniższą w hierarchii była odznaka srebrna przysługująca po minimum 5 latach, dająca profity w postaci prawa do 50% ulgi w opłatach składek. Następne, jeszcze większe ulgi (75%) otrzymywał posiadacz odznaki złotej z wieńcami. Obecnie odznaka brązowa nie wiąże się z żadnymi ulgami w składkach. Dlatego w tej chwili wędkarski działacz musi najpierw otrzymać odznakę brązową po 4 latach działalności, aby po kolejnych 4 latach mieć prawo do odznaki srebrnej, więc tym samym wydłużył się okres oczekiwania z 5 do 8 lat na pierwsze profity w postaci wspomnianych ulg.

Wprawdzie w większości wędkarze traktowali odznaki jako formę wyróżnienia, na dalszy plan przekładając przysługujące im z tego powodu mniejsze składki, lecz – jak to w życiu bywa – były dla nich nie mniej ważną zachętą. Weryfikacja wniosków złożonych przez koła była zawsze niewdzięczną pracą dla członków komisji, która zajmuje się tym w okręgu.

Limit ilości odznak dla każdego okręgu określony regulaminem na 2,7‰ w stosunku do stanu członków stwarzał możliwość pozytywnego rozpatrzenia średnio 20-25% wniosków. W przypadku Okręgu Chełmskiego w ramach limitu można przyznać średnio 15 odznak rocznie. Komisja kieruje się różnymi kryteriami, lecz zawsze spotyka się z krytyką kół. Idealnego sposobu przeprowadzania weryfikacji nie ma i chyba raczej nie będzie podobnie, jak w innych dziedzinach.

Wielokrotnie część wniosków weryfikowanych negatywnie z powodu wyczerpania limitu była rezerwowana do akceptacji w pierwszej kolejności w roku następnym. W tej chwili po zmianie regulaminu takiej możliwości już nie ma i członkowie PZW w całym kraju nie otrzymają srebrnych odznak przez kolejne 4 lata, gdyż warunkiem przyznania odznaki srebrnej jest posiadanie odznaki brązowej. (kd)