Konkurs dla Prawdziwych Bohaterów Wsi

W województwie lubelskim działa 1740 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, których druhowie kultywują lokalne tradycje ratując ludzkie życie, zdrowie i dobytek w myśl zasady „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, doceniając poświęcenie strażaków-ochotników i chcąc wesprzeć ich kwalifikacje zawodowe, kieruje do nich konkurs pod nazwą „Strażak – Prawdziwy Bohater Wsi”. Zgłoszenia do 26 listopada br.

Konkurs odbywa się pod hasłem „Strażak – Prawdziwy Bohater Wsi” i wcale nie jest ono na wyrost, bo dla mieszkańców wsi – i nie tylko – druhowie rzeczywiście są prawdziwymi bohaterami. Zajmują się gaszeniem pożarów, pomagają, gdy dochodzi do klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych sytuacji, w których zagrożone jest ludzkie życie, zdrowie lub dobytek. Konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przeznaczony jest dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na obszarach wiejskich województwa lubelskiego zarejestrowanych w Bazie Partnerów KSOW oraz wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (posiadających osobowość prawną).

W konkursie tym chodzi o najlepsze i najciekawsze przedstawienie działalności danej jednostki OSP działającej na obszarze wiejskim w poszczególnych gminach województwa lubelskiego (chodzi o obszary wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie z wyłączeniem obszaru miast zamieszkanych przez więcej niż 20 tys. mieszkańców). Zadaniem uczestników konkursu tj. strażaków-ochotników z konkretnej jednostki OSP będzie wykonanie pracy konkursowej. Może to być prezentacja multimedialna, film lub utwór audiowizualny albo też album w wersji papierowej. Jednostki OSP mają duże pole do popisu, bo zakres ich działalności jest bardzo szeroki.

Oceniając prace konkursowe jury będzie zwracało uwagę na pomysłowość i inwencję twórczą jej autorów. Prace mogą nawiązywać do imprezy otwartej organizowanej przez daną jednostkę, jej działalności także w dziedzinie kultury np. orkiestr czy zespołów artystycznych, organizacji przedsięwzięć propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej czy też na rzecz ochrony środowiska, a także prowadzenia młodzieżowej drużyny pożarniczej. W pracach konkursowych, które wyczerpać mają hasło „Strażak – Prawdziwy Bohater Wsi” można też zawrzeć informacje o współpracy z innymi OSP lub organizacjami pozarządowymi (w tym z kołami gospodyń wiejskich i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju obszaru wiejskich), o wsparciu akcji społecznych i charytatywnych czy wykorzystaniu dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jednostki OSP w województwie lubelskim działają prężnie, otrzymują dofinansowania, uczestniczą w wielu gminnych inicjatywach, więc pomysłów na jak najlepsze zaprezentowanie działalności druhom z poszczególnych jednostek OSP z pewnością nie zabraknie. Należy jednak się spieszyć, bo zgłoszenia do konkursu z pracami konkursowymi i kompletną dokumentacją są przyjmowane 26 listopada 2021 r. (do godziny 23:59, obowiązuje data wpływu zgłoszenia do siedziby Organizatora). Organizując konkurs pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego chcieli przybliżyć działalność strażaków-ochotników i zwrócić uwagę na ważną rolę, jaką pełnią w społeczeństwie.

Celem konkursu jest też wsparcie druhów w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych (co przełoży się także na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszarów wiejskich), a służyć temu mają przewidziane nagrody konkursowe. Nagrodzonych zostanie 20 prac z najwyższą liczbą punktów. Laureatom zostanie przyznanych 20 równorzędnych nagród. Każda nagroda składa się z 5 voucherów na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Strażaków Ochotników o wartości 700 zł brutto/każdy. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 1 grudnia 2021 r.

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Do udziału w konkursie zachęca jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie lubelskim Zdzisław Szwed, członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Uważa on, że ta liczna grupa lokalnych bohaterów zasługuje na wyróżnienie, bo rola, którą pełnią oni w społeczeństwie jest niekwestionowana.

1. Panie Marszałku „Strażak – Prawdziwy Bohater Wsi”, nowy konkurs, o którym można przeczytać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Czy zechciałby Pan podzielić się ze słuchaczami szczegółami?

Z. Szwed: Konkurs jest kolejnym działaniem Zarządu Województwa Lubelskiego zainicjowanym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich tym razem skierowanym do szczególnej grupy społeczności lokalnej, którą tworzą strażacy ochotnicy – druhowie. Działający wedle zasady „Bogu na chwałę ludziom na ratunek” ratują nasze życie, zdrowie i mienie oraz niosą pomoc potrzebującym. W województwie lubelskim mamy 1740 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – w tym 342 zrzeszone w KSRG (Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym) współpracujące z Państwową Strażą Pożarną. Dlatego postanowiliśmy wyróżnić tą liczną grupę lokalnych bohaterów i poprzez konkurs zwrócić uwagę na ich niekwestionowaną rolę w społeczeństwie, przybliżyć ich działalność, a także wesprzeć w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

2. Na czym polega konkurs?

Z. Szwed: Przedmiotem Konkursu jest najlepsze przedstawienie działalności społecznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy, gdzie OSP ma swoją siedzibę w formie: prezentacji multimedialnej, filmu (utwór audiowizualny), prezentacji albumu w wersji papierowej. Prace powinny skupić się na działalności Jednostek OSP między innymi w takich obszarach jak: organizacja imprez i wydarzeń dla mieszkańców, prowadzenie działalności kulturalnej, prowadzenie działalności dydaktycznej z zakresu bezpieczeństwa, ochrony środowiska czy działalność charytatywna. Komisja konkursowa zwróci szczególną uwagę na wyeksponowanie i wykorzystanie w tej działalności inwestycji współfinansowanych z PROW 2014-2020, takich jak: świetlice wiejskie, place zabaw, czy zewnętrzne siłownie. Szczegółowe informacje, Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie www.lubelskie.ksow.pl. Dodam tylko, że na zgłoszenia do konkursu czekamy do dnia 26 listopada 2021 r. i tu decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

3. Jakie warunki musi spełniać jednostka OSP, aby wziąć udział w konkursie?

Z. Szwed: Przede wszystkim konkurs skierowany jest do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z obszarów wiejskich, co oznacza, że udział w nim mogą wziąć jednostki działające na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich z wyłączeniem obszaru miast powyżej 20 tys. mieszkańców. Ponadto Jednostka OSP biorąca udział w konkursie musi być zarejestrowana w Bazie Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Jeżeli chętne do udziału jednostki jeszcze nie widnieją w bazie, to nic straconego – rejestracji można dokonać przez Internet wypełniając formularz na stronie www.ksow.pl w zakładce baza danych. Zajmie to kilka minut, a naprawdę warto, między innym ze względu na możliwość udziału

w konkursach tylko dla Partnerów KSOW. W przypadku pytań zapraszam do kontaktu z pracownikami KSOW w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

4. Jakie nagrody przewidzieliście Państwo dla zwycięzców konkursu?

Z. Szwed: Jury konkursu wyłoni 20 zwycięskich Jednostek OSP. Każda z nich otrzyma równorzędną nagrodę składającą się z 5 voucherów na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla Strażaków Ochotników o wartości 700 zł brutto/każdy. W sumie 70 tysięcy złotych. Jak pani redaktor widzi, nawet w wyborze nagród, intencją Zarządu Województwa Lubelskiego jest podnoszenie kwalifikacji strażaków, a tym samym wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców obszarów wiejskich. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 17 grudnia w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. (opr. mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here