Krecik położy asfalt

„Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Wyryki – Kolonia na łącznym odcinku 2150 metrów” to nazwa zadania, na którego realizację wójt gminy Wyryki Mirosław Torbicz podpisał umowę z Zakładem Usługowym „KRECIK” Barbara Kisiel z Antopola.

Budowa dróg zostanie sfinansowana w ponad 90 procentach ze środków, które gmina pozyskała w ramach I Naboru Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wartość zadania po przetargu wynosi dokładnie 3268177,13 zł. Termin zakończenia prac został ustalony na 30 września 2023 roku. Zadanie obejmuje: wykonanie zjazdów tłuczniowych oraz poboczy tłuczniowych, wykonanie oznakowania, budowę nawierzchni poprzez wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej.

– Bardzo się cieszę z pozyskanych środków finansowych na wszystkie trzy odcinki dróg w Wyrykach-Kolonii i pozytywnego zakończenia procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy – mówi Mirosław Torbicz. – Tym bardziej, że w pierwszym przetargu firma, która przystąpiła do postępowania zażądała kwoty o ponad 1 mln zł przekraczającej środki, które gmieliśmy na to zadanie, a w kolejnym przetragach w ogóle nie było chętnych. Na szczęście trudności w wyłonieniu wykonawcy nie mają żadnego wpływu na termin realizacji zadania, które od początku było zaplanowane na 2023 rok – tłumaczy wójt.

W ostatnich latach całość środków z funduszu sołeckiego mieszkańcy przeznaczali na poprawę stanu dróg dojazdowych do ich domów. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Wyryk – Kolonii po wielu latach doczekają się drogi zapewniającej im bezpieczny i komfortowy dojazd do zabudowań mieszkalnych, jak również sprawne dotarcie karetki pogotowia bądź innych służb. (bm)