Tę książkę trzeba mieć!

Pamiątkowe zdjęcie współautorów książki, wydanej na zakończenie cyklu spotkań z okazji 700-lecia Lublina. Siedzą od lewej: Halina Drozd, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, prof. Wiesław Śladkowski, dr hab. Ewa M. Ziółek, profesorowie Jan Lewandowsk i Józef Styk; stoją od lewej: zastępca dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Andrzej Miskur, autor okładki książki Paweł D. Znamierowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki im. H. Łopacińskiego Tadeusz Sławecki, prof. Henryk Gmiterek, dr Piotr Dymmel, dr Janusz Kłapeć oraz Grzegorz Figiel, wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki im. H. Łopacińskiego. Na zdjęciu nieobecni są m.in. dr Grażyna Jakimińska i profesorowie: Andrzej Rozwałka, Ryszard Szczygieł, Zbigniew Zaporowski, Janusz Wrona, Edward Walewander

To wydawnictwo, które w swojej biblioteczce powinien mieć nie tylko każdy historyk w Lublinie, ale też i miłośnik historii miasta nad Bystrzycą. Na zakończenie cyklu wykładów z okazji wielkiego jubileuszu grodu unii lubelskiej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego zaprezentowano książkę „Lublin. 700 lat dziejów miasta”.

Michał Karapuda, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, podczas czwartkowej promocji książki nie szczędził pochwał pod adresem autorów publikacji

Publikacja zawiera teksty wykładów, które prezentowano podczas cyklicznych spotkań, odbywających się od jesieni 2015 roku do wiosny 2017, organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego oraz Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.
– Wykłady cechowały się nie tylko interesującą narracją, ale także kompetencją i głębią w postrzeganiu zasadniczej problematyki. Prezentowane w ujęciu chronologicznym złożyły się na całość dziejów miasta. Autorzy starali się uwzględnić w nich aktualny stan badań. Niektórzy także wykorzystali nieznane dotąd źródła, co dotyczy przede wszystkim dziejów najnowszych – podkreślają we wstępie książki profesorowie Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski oraz dr Grzegorz Figiel, którzy odpowiadali za redakcję wydawnictwa. –

Zwracali uwagę na wydarzenia i procesy, które nie mają w literaturze przedmiotu jednoznacznych interpretacji, w wielu wypadkach nie stroniąc od polemiki. Co więcej, dwa wykłady poświęcone: epoce PRL i współczesnej historii miasta, są pierwszymi syntetycznymi ujęciami jego dziejów po 1944 r. – podkreślili znawcy historii Lublina.

Prof. Wiesław Śladkowski (z lewej) podczas cyklu wykładów opowiadała o Lublinie e czasach Księstwa Warszawskiego i w Królestwa Polskiego 1809–1830. Dr hab. Ewa M. Ziółek (na zdjęciu poniżej) z katedry Historii XIX wieku Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II mówiła z kolei o Lublinie w okresie rozbiorów i zaboru austriackiego. W czwartek oboje chętnie podpisywali miłośnikom historii Koziego Grodu książkę, w której znalazły się teksty wykładów wszystkich prelegentów

Przygotowane przez autorów wystąpienia przedstawiały kolejne etapy dziejów Lublina zostały opisane w w ujęciu chronologicznym, od zamierzchłych czasów aż do współczesności. Poruszały następujące zagadnienia:
1. Przed powstaniem miasta lokacyjnego. Stan badań archeologicznych średniowiecznego Lublina. Wybrane problemy (autor prof. Andrzej Rozwałka)
2. Lokacja Lublina na prawie magdeburskim i jego dzieje w XIV i XV wieku (prof. Ryszard Szczygieł)
3. Złoty wiek Lublina (dr Grażyna Jakimińska)
4. Lublin jurydyk i Trybunału Koronnego (prof. Henryk Gmiterek)
5. W okresie rozbiorów i zaboru austriackiego (prof. Ewa M. Ziółek)
6. W Księstwie Warszawskim i w Królestwie Polskim 1809–1830 (prof. Wiesław Śladkowski)
7. W czasie powstania listopadowego (dr Dariusz Taźbirek)
8. Miasto między powstaniami i w czasie styczniowej insurekcji (dr Grzegorz Figiel)
9. Lublin na przełomie XIX i XX stulecia (ks. prof. Edward Walewander)
10. Rola Lublina w dziele odzyskania niepodległości 1914–1918 (prof. Jan Lewandowski)
11. W latach międzywojennych 1918–1939 (prof. Zbigniew Zaporowski)
12. W okresie okupacji niemieckiej 1939–1944 (dr Janusz Kłapeć)
13. W czasach PRL (prof. Janusz Wrona),
14. Lublin współczesny 1990–2016 (prof. Józef Styk).

Książkę „Lublin. 700 lat dziejów miasta” w promocyjnej cenie 36 zł można kupić w księgarni „U Hieronima” w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Narutowicza 4.
Cykl wykładów odbywał się pod honorowym patronatem dr. Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin. Wydawnictwo „Lublin. 700 lat dziejów miasta” finansowo wsparł Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin.

Redaktorzy świadomie nie usiłowali upodobnić poszczególnych części – dla całości dziejów Lublina nie można bowiem narzucić jednolitego schematu. Dlatego też każda z tych części ukazuje zarówno specyfikę danego okresu, jego najważniejsze wątki, jak i zainteresowania autora, jego warsztat badawczy oraz styl pisarski. Otrzymaliśmy więc przygotowane do druku opracowania o różnym charakterze: rozpraw, studiów czy esejów. Tym czytelnikom, którzy zechcą poszerzyć wiedzę pomocą może służyć umieszczony na końcu książki wybór literatury przedmiotu, a streszczenia w językach angielskim i rosyjskim, przybliżą niniejszą publikację czytelnikom i jubileuszowym gościom z Zachodniej i Wschodniej Europy – zaznaczają profesorowie Szczygieł i Śladkowski oraz dr Figiel.
Autorzy wyrażają nadzieję, że książka „Lublin. 700 lat dziejów miasta” zainteresuje zarówno zawodowych historyków, jak i miłośników historii Lublina, którzy znajdą w niej omówienie w sposób nowy i nowatorski wielu problemów z dawnego życia miasta nad Bystrzycą i Czechówką.

w Liczbach

3 języki – publikacja nad którą redakcję sprawowali prof. Ryszard Szczygieł, prof. Wiesław Śladkowski oraz dr Grzegorz Figiel zawiera także streszczenie w języku angielskim (tłum. Wojciech Michalski i Barbara Wieliczko) oraz rosyjskim (tłum. Aleksander Baran)
14 autorów
36 złotych – promocyjna cena książki w księgarni „U Hieronima” w gmachu Biblioteki przy ul. Narutowicza 4
315 stron – objętość, którą zajmuje 14. publikacji. W sumie wydawnictwo z przedmową, wstępem oraz bibliografią liczy ponad 360 stron

Na okładce książki projektu Pawła D. Znamierowskiego (także skład i łamanie) znalazła się najstarsza pieczęć Lubelskiej Rady Miejskiej z 1401 r., zamieszczona w „Tipus civitatis Lublinensis in Regno Poloniae…”, G. Braun, F. Hogenberg, Kolonia 1618 (fragment)

News will be here