Kwalifikacja wojskowa 2024. Wojsko wzywa

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Chełmie informuje o rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej. Wezwanie otrzymali m.in. mężczyźni urodzeni w 2005 r.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu chełmskiego trwa od 12 lutego do 5 marca i odbywa się w Bursie Szkolnej przy ul. Powstańców Warszawy 8 w Chełmie. Kwalifikacja dla mieszkańców powiatu włodawskiego trwa od 13 do 23 lutego i odbywa się w Powiatowym Centrum Usług Społecznych przy ul. Sztabowej 2 we Włodawie.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu krasnostawskiego trwa od 13 do 29 marca i prowadzona jest w budynku Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Matysiaka 5 w Krasnymstawie. Najpóźniej do kwalifikacji wojskowej wzywani będą mieszkańcy Chełma – 3-18 kwietnia, a komisja tradycyjnie odbywać będzie się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Pułku Szwoleżerów 15a w Chełmie (pokoje gościnne).

Kto dostaje wezwanie?

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: mężczyzn urodzonych w 2005 r., a także tych urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się także osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej; osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Wezwane do kwalifikacji będą też osoby, które w latach 2022-2023: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Co w ramach kwalifikacji wojskowej?

Podczas kwalifikacji wojskowej sprawdzana będzie tożsamość osób podlegających stawieniu się, określona ich zdolność fizyczna i psychiczna, wstępne przeznaczenie do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej. W trakcie kwalifikacji wojskowej wprowadzone będą dane do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej, a także m.in. wydane zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej. Ponadto – nadanie stopnia wojskowego szeregowego czy przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.
Jakie dokumenty trzeba zabrać?

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe; posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność; dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe. (opr. mo)

Kategorie zdolności do służby wojskowej:

A
zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej a także zdolność do odbywania służby zastępczej;

B
czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność.

D
niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

E
trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała obowiązkowi wojskowemu.

News will be here