Miliony wydatkowane z naruszeniem prawa

Kontrolerzy stwierdzili m.in. nierzetelnie udokumentowanie i zweryfikowanie przesłanek zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy rewitalizacji Parku Ludowego o kwotę 7,65 miliona złotych

Szeregiem stwierdzonych uchybień i trzema zawiadomieniami prokuratury o możliwym popełnieniu przestępstwa zakończyła się kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotycząca prawidłowości przygotowania oraz przeprowadzenia kluczowych inwestycji miejskich zrealizowanych w latach 2016-2022 w Lublinie, Zamościu, Puławach i Świdniku. Dwa z zawiadomień dotyczą działań lubelskiego Ratusza.

– W objętych kontrolą urzędach analizie poddano 12 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 367,2 mln zł oraz dokumentacje projektowe opracowane w ramach tych zadań. Ustalono, że skontrolowane urzędy miast były przygotowane pod względem organizacyjnym do realizacji inwestycji. Jednak nie wszystkie zadania w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, nadzoru oraz ich rozliczenia wykonane zostały prawidłowo – poinformowała Delegatura NIK w Lublinie, po przedstawieniu w ubiegłym tygodniu wystąpienia pokontrolnego. – Skontrolowane urzędy nie zapewniły w pełni prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia inwestycji miejskich objętych kontrolą. Istotne nieprawidłowości w trakcie ich przygotowania stwierdzono w przypadku czterech zadań inwestycyjnych na 12 skontrolowanych (33,3%), a w obszarze ich przeprowadzenia w siedmiu (58,3%). Ustalenia kontroli wskazują na niewystarczający nadzór inwestorów publicznych nad przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych. Finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości wyniosły 279,2 mln zł, z tego 205,7 mln zł wydatkowano z naruszeniem przepisów prawa – czytamy dalej w komunikacie NIK.

W Lublinie sprawy dla prokuratury

Najwięcej i najpoważniejszych uchybień wytknięto działaniom Urzędu Miasta Lublin, gdzie kontrolą objęto rewitalizację Parku Ludowego, budowę szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej, przebudowę budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów. Kontrolerzy stwierdzili m.in. nierzetelnie udokumentowanie i zweryfikowanie przesłanek zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy rewitalizacji Parku Ludowego o kwotę 7,65 miliona złotych, tytułem wykonania alejek w innej technologii niż wskazana na etapie postępowania przetargowego; nadzorowanie i odbiór robót budowlanych w branży telekomunikacyjnej dla dwóch zadań (tj. rewitalizacja Parku Ludowego i budowa szkoły przy ul. Berylowej) przez inspektora nadzoru branży elektrycznej; zawieranie aneksów do umów o roboty budowlane w branży telekomunikacyjnej zadań dotyczących rewitalizacji Parku Ludowego oraz budowy szkoły przy ul. Berylowej, przez co Miasto nie naliczyło lub pozbawiło się prawa do naliczenia kar umownych w łącznej kwocie ponad 4,6 miliona złotych.

Jak informuje NIK, już w trakcie kontroli lubelski Ratusz wystawił noty obciążeniowe na kwotę 26,4 tys. zł, a w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych na kwotę 4,4 mln złotych.

Po kontroli w UM Lublin NIK skierowała do prokuratury dwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pierwsze o czyny z art. 296 § 4 w zw. z art. 296 § 1 lub 3 Kodeksu karnego (w związku z zawarciem czterech aneksów do umów o roboty budowlane dla zadań dotyczących rewitalizacji Parku Ludowego oraz budowy szkoły przy ul. Berylowej i wyrządzenia szkody Miastu w łącznej kwocie 12,3 mln zł) oraz zawiadomienie o czyny z art. 231 § 1 Kodeksu karnego (dotyczące działania na szkodę Miasta Lublin przez rezygnację z dochodzenia kar umownych w łącznej kwocie 318 400 zł;

Ponadto NIK skierowała zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie niedochodzenia przez Prezydenta Miasta Lublin należności Miasta od wykonawców przebudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów oraz budowy szkoły przy ul. Berylowej w Lublinie w łącznej kwocie 233,4 tys. zł.

Jak zapewnił na łamach „Dziennika Wschodniego” odpowiedzialny za miejskie inwestycje wiceprezydent Artur Szymczyk, miasto będzie współpracowało z prokuraturą, ale nie zna jeszcze treści zawiadomień złożonych przez NIK. W większości przypadków z oceną i zarzutami NIK wiceprezydent się nie zgadza. Przekonuje, że umowy do aneksów miasto zawierało prawidłowo, a kary umowne wykonawcy szkoły przy Berylowej naliczyło (tyle, że stało się to już po kontroli NIK i wykonawca jak na razie ich nie zapłacił – dod. aut.)

– NIK przedstawił pewne zastrzeżenia dotyczące tych trzech inwestycji, jednak już w trakcie kontroli na bieżąco wdrażano zalecenia zgodnie z wytycznymi NIK-u. Co do niektórych uwag wnosiliśmy swoje zastrzeżenia, które po części zespół orzekający przy NIK w Warszawie uwzględnił – powiedział Artur Szymczyk „Dziennikowi Wschodniemu” dodając, że zastrzeżenia kontrolerów dotyczą trzech inwestycji za 130 mln zł, podczas gdy latach 2018-2022 wydatki majątkowe Miasta Lublin na inwestycje wyniosły 2 mld zł.

W Świdniku mniejsze uchybienia   

Zastrzeżenia o wiele mniejszego kalibru miała NIK do prawidłowości przygotowania oraz przeprowadzenia inwestycji przez Urząd Miasta Świdnik, gdzie zbadano „Budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Świdniku”, Projekt „Zielony LOF”  i „Budowę żłobka miejskiego przy ul. Bartłomieja Kopera z zastosowaniem technologii modułowej-ekologicznej”. Świdnickim urzędnikom, jako najpoważniejsze uchybienie wytknięto brak w umowie na przygotowanie dokumentacji „Zielonego LOF” zapisów umożliwiających zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku mniejszego zakresu zleconego opracowania projektowego i zapłatę przez to wykonawcy 77,5 tys. zł za niewykonane w części opracowania projektowe.  Kontrolerzy stwierdzili również, że w przypadku wyłaniania wykonawcy „Parku Avia” naruszono zasadę pisemności, o której mowa w art. 9 ust. 1 Prawa zamówień publicznych podczas wyboru wykonawcy zadania w trybie z wolnej ręki (po unieważnieniu przetargu nieograniczonego) i nieudokumentowanie istotnych ustaleń mających wpływ na wysokość wynagrodzenia, które było wyższe o 48% (tj. o 16,76 mln zł) od wartości szacowanej. NIK zwróciła również uwagę, że procedura wyboru wykonawcy tego zadania trwała aż 202 dni.

Kontrola w Świdniku zakończyła się „tylko” pokontrolnymi wnioskami i zaleceniami.

ZM, źródło nik.gov.pl

News will be here