MPGK gigantem!

Znamy wyniki finansowe spółek komunalnych za 2020 rok. Najlepszy uzyskało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które może pochwalić się rekordowym zyskiem w wysokości ponad 5 mln zł! Na plusie są jeszcze PUM, CLA i ChTBS. Pod kreską zaś znalazły się MPEC, MPRD oraz Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie.

MPGK

Tak wysokiego zysku, jak za 2020 rok, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie jeszcze nigdy nie osiągnęło. Przypomnijmy, w 2018 roku spółka miała ponad półtora miliona złotych straty. Podjęte przez nieżyjącego już prezesa Marcina Czarneckiego działania spowodowały, że MPGK 2019 rok zakończyło zyskiem w wysokości blisko 900 tys. zł. Ubiegły rok spółka zamknęła rekordowym wynikiem, uzyskując zysk netto w kwocie 5 326 000 zł. W dużej mierze na tak wysoki wynik złożyła się fuzja, do której doszło z początkiem stycznia 2020 roku. MPGK połączyło się z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami.

W minionym roku MPGK osiągnęło przychody z działalności podstawowej wyższe o 35,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, głównie dzięki wpływom uzyskanym z Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych, którego nie było w strukturze organizacyjnej w 2019 r.

Tylko na samej działalności operacyjnej MPGK osiągnęło zysk w kwocie 5 107 700 zł. Tak dobrych wyników spółka dotąd nie generowała. – Na przykładzie połączonych dwóch silnych podmiotów działających w branży komunalnej doskonale widać efekty ekonomii skali poprzez wyeliminowanie podwójnego działania oraz redukcję zdublowanych komórek organizacyjnych – tłumaczy Biuro Prasowe Prezydenta Chełma. – Efektem skali są także znaczne obniżki kosztów przy praktycznie niezmiennym poziomie przychodów, co de facto w rezultacie doprowadziło do zwiększenia zysku.

Zdaniem urzędników, podjęte w dwóch ubiegłych latach działania w kierunku odbudowania płynności finansowej i poprawy kondycji przedsiębiorstwa przyniosły oczekiwane wyniki. – Stabilna sytuacja finansowa spółki wpłynęła na terminowe regulowanie zobowiązań. Znacznie zostały zmniejszone zobowiązania kredytowo-pożyczkowe. Obecnie priorytetem działań jest dalsze dążenie do poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa poprzez rozsądną i przemyślaną politykę zarządczą, co zapewni optymalizacje zysku i zwiększenie efektywności – uważają urzędnicy.

ChTBS

Rekordowy wynik uzyskało też Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. W 2019 roku spółka wypracowała zysk w wysokości 96 000 zł, w minionym natomiast – 155 000 zł.

– Kondycja finansowa spółki jest dobra i systematycznie się poprawia. Wszystkie zobowiązania, w tym zaciągnięte kredyty inwestycyjne, są spłacane terminowo. ChTBS nie posiada zaległości podatkowych, w wypłacie wynagrodzeń ani żadnych innych mogących mieć wpływ na sytuację finansową.

W 2020 roku spółka prowadziła bieżący nadzór nad istniejącymi zasobami mieszkaniowymi, zarządzała wspólnotami mieszkaniowymi oraz nadzorowała trwającą budowę 28-rodzinnego budynku mieszkalnego, który został oddany do użytku w czerwcu minionego roku.

– Po zakończeniu i rozliczeniu budowy ChTBS rozpoczął intensywne działania związane z kolejną inwestycją tj. budową 50-rodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Szarych Szeregów w Chełmie, co z pewnością przyczyni się do częściowego rozwiązania wciąż rosnących potrzeb mieszkaniowych osób związanych z Chełmem, które pomimo posiadania pracy, nie mają zdolności kredytowej, a przez to tzw. „własnego kąta” – uważa Biuro Prasowe..

PUM

Ubiegły rok był też dobry dla Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych. Spółka zamknęła go zyskiem netto w wysokości 1 546 000 zł. Jest to wynik o ponad pół miliona lepszy od uzyskanego w 2019 r.

– W minionym roku nastąpił nieznaczny spadek średnio miesięcznych przychodów netto ze sprzedaży oraz wzrost kosztów działalności operacyjnej – tłumaczą urzędnicy z Biura Prasowego. – Działania mające na celu optymalizację kosztów oraz utrzymanie adekwatnego poziomu przychodów pozwoliły jednak na wygenerowanie nadwyżki na podstawowej działalności spółki.

W związku z trwającym postępowaniem sanacyjnym w PUM, w I kwartale 2020 r. został zaakceptowany przez Sąd Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku plan restrukturyzacyjny. Zgodnie z założeniami mającymi na celu optymalizację kosztów z 1 marca 2020 r. wdrożono nowy Regulamin Wynagrodzeń Pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w PUM.

CLA

Na plusie są też Chełmskie Linie Autobusowe. Spółka uzyskała podobny wynik do tego sprzed roku. Osiągnęła zysk netto w wysokości 510 000 zł.

– W związku z rozliczeniem należnej spółce rekompensaty kosztów od miasta Chełm za okres od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. było konieczne skorygowanie za ten przedział czasowy rekompensaty kosztów o kwotę 299 364 zł, co w ostatecznym rozrachunku spowodowało zwiększenie straty z lat ubiegłych w bilansie spółki właśnie o tę sumę. Przychody ze sprzedaży w minionym roku były niższe od uzyskanych w 2019 r. Należy przy tym zaznaczyć, że spadek nastąpił głównie w zakresie sprzedaży biletów, na co zdecydowany wpływ miała pandemia Covid-19. Wprowadzenie zdalnej pracy i nauki, zamknięcie kin, bibliotek, parku wodnego, klubów fitness itp. spowodowały znaczne zmniejszenie potrzeb przemieszczania się, a co za tym idzie, wymusiły na CLA zmiany w rozkładzie jazdy, wprowadzające ograniczenia w kursowaniu autobusów – wyjaśnia Biuro Prasowe.

Spółka, co miało istotny wpływ na jej roczny wynik finansowy, otrzymała dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawcy, na podstawie ustawy o Covid-19. CLA wykupiła po okresie najmu dziewięć autobusów Mercedes Benz 0530, płacąc 272 552 zł tytułem rat za pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu.

MPRD

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych za 2020 rok odnotowało stratę netto w kwocie 928 000 zł. W porównaniu do poprzedniego roku strata uległa zwiększeniu.

Jak tłumaczy Biuro Prasowe Prezydenta, w związku z otwartym postępowaniem restrukturyzacyjnym spółka była zobowiązana naliczyć odsetki od wierzytelności będących przedmiotem postępowania, co również ma odzwierciedlenie w uzyskanym wyniku finansowym. – Dużym obciążeniem dla MPRD są koszy stałe, co przy braku ich pokrycia w przychodach, odbija się negatywnie na finansach – podkreślają urzędnicy.

W ubiegłym roku spółka realizowała roboty i usługi pozyskane w latach ubiegłych. Dotyczyły one m.in. odbudowy nawierzchni po awariach wodociągowych, na podstawie umowy z MPGK w Chełmie. Prowadziła również zadania na terenie miasta, dotyczące zimowego i letniego utrzymania dróg, remontów bieżących ulic, utrzymania zieleni oraz oznakowania ulic. Spółka sprzedała też trzy działki. Z uzyskanych pieniędzy spłaciła jedną z pożyczek.

ChPWiTM

Ubiegły rok Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie zakończyły stratą w kwocie 1 273 000 zł. Dla porównania w poprzednim roku wynik finansowy poprawił się o ponad 700 000 zł.

W minionym roku w spółce podjęto działania, które od momentu przystąpienia do przyspieszonego postępowania układowego, czyli 30 kwietnia 2020 r., zostały przygotowane na podstawie diagnozy przyczyn trudnej sytuacji Chełmskiego Parku Wodnego, a następnie ujęte we wstępnym planie restrukturyzacyjnym. Większą część planu pokrzyżowała pandemia Covid-19. Obiekt był zamknięty w sumie przez blisko pół roku, ze względu na nałożone ograniczenia wynikające z rozporządzeń.

– Sytuacja odbiła się negatywnie na liczbie osób odwiedzających obiekt oraz na wielkości przychodów z działalności sportowej, rekreacyjnej i rozrywkowej. Sprzedaż targowiskowa była także ograniczona. Po otwarciu obiektu i przez cały okres wakacji widoczny był spadek liczby gości, co przełożyło się na wielkość sprzedaży – uzasadnia Biuro Prasowe.

30 kwietnia ubiegłego roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał decyzję o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego. – Celem tej restrukturyzacji było uniknięcie zagrożenia z tytułu niewypłacalności spółki – dodają urzędnicy.

MPEC

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej już trzeci rok z rzędu zanotowało stratę. Uzyskany wynik finansowy to 2 532 000 zł i jest tylko o 46 000 zł lepszy od osiągniętego w 2019 r.

Łączne przychody z działalności gospodarczej spółki za 2020 rok były niższe od poniesionych kosztów o 3 127 000 zł. Po uwzględnieniu rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, strata netto za 2020 rok obniżyła się o prawie 600 000 zł. Jak wyjaśniają urzędnicy, podstawową przyczyną uzyskania straty był wzrost kosztów z tytułu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

– Uprawnienia, które spółka nabywa według cen giełdowych, wykazują stałą tendencję wzrostową – podkreśla Biuro Prasowe Prezydenta Chełma. Średni jednostkowy koszt zakupu jednostki w minionym roku był aż o 59 proc. wyższy od stawki, jaką ujętą w zatwierdzonych taryfach za ciepło. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here