Najwyższa pora pomyśleć o studiach

Nowością na KUL będzie Sztuczna Inteligencja. Ten kierunek w Polsce oferuję jeszcze tylko dwie inne uczelnie

Na UMCS już ruszyła rejestracja kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023, a inne uczelnie uruchomią ją niebawem. Wszystkie, oprócz dotąd oferowanych kierunków, proponują nowości będące odpowiedzią na wyzwania naszych czasów i potrzeby rynku.


W tym roku UMCS, na swoich 13 wydziałach oferuje 80 kierunków (studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne) oraz ponad 250 specjalności. Jest kilka nowości. W ramach studiów inżynierskich Technical Physics (fizyka techniczna) studenci zdobędą ogólną wiedzę z zakresu współczesnej techniki, praktycznych zastosowań nowoczesnych urządzeń, przydatnych technologii informatycznych oraz zasad działania skomplikowanej aparatury badawczej. Kształcenie na tym kierunku rozwinie umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów z pogranicza fizyki i nauk technicznych, gdzie szczególną rolę odgrywa również matematyka.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to kierunek dla osób, które chcą poznać lepiej procesy zachodzące w gospodarce światowej i relacje między podmiotami gospodarczymi w skali krajowej i międzynarodowej. Nauczą się oni również o metodach internacjonalizacji działalności gospodarczej oraz zasadach oceny korzyści i kosztów procesów umiędzynarodowienia. Zdobytą na tym kierunku wiedzę i doświadczenie absolwent wykorzysta w pracy na stanowisku m.in. specjalisty, analityka oraz managera zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych czy dużych firmach.

Na kierunku Studia śródziemnomorskie – podróże historyczne będzie można przygotować się do roli pracownika sektora usług turystycznych nakierowanych na tematykę historyczną. Studenci zdobędą interdyscyplinarną wiedzę ogólnouniwersytecką oraz praktyczną z zakresu historii, ekonomii, geografii, marketingu i logistyki. Poza umiejętnościami ściśle zawodowymi absolwent będzie komunikatywnie władał dwoma językami obcymi, w tym jednym z grupy języków romańskich.

Studenci Ekobiznesu zdobędą kompetencje w zakresie zarządzania instytucjami i przedsiębiorstwami przy jednoczesnym uwzględnieniu dbałości o środowisko naturalne. – Kierunek ten jest unikatowy w skali kraju, ponieważ stanowi połączenie aspektów ekonomicznych i zarządzania z działaniami prośrodowiskowymi – podkreśla Katarzyna Skałecka z Centrum Prasowego UMCS.

Na Przyrodniczym cztery nowości

– W ofercie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest ponad 50 kierunków studiów, w tym kilkanaście z nich to kierunki unikatowe, które można studiować wyłącznie na UP. Od roku akademickiego 2022/2023 uczelnia zaprasza na 4 nowe kierunki studiów: inżynieria ekologiczna, gospodarka obiegu zamkniętego, zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji, technika rolnicza i agrotronika – informuje Agnieszka Wasilak z Biura Rekrutacji i Promocji Kształcenia UP.

Studenci inżynierii ekologicznej będą przygotowywani do działalności mającej na celu poprawę jakości środowiska, zachowanie bioróżnorodności i zrównoważony rozwój. Gospodarka obiegu zamkniętego to kierunek studiów o charakterze inżynieryjno-technicznym, przygotowujący absolwentów w zakresie wykorzystania wiedzy oraz procesów inżynierskich do wprowadzenia i monitoringu funkcjonowania mechanizmów regeneracyjnego systemu gospodarczego.

Ci, którzy zdecydują się na zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie kreatywnego rozwiązywania zadań i różnych problemów produkcyjnych związanych z zapewnieniem jakości i bezpieczeństwem procesów produkcyjnych. Absolwent będzie m.in. umiał monitorować stan i warunki bezpieczeństwa, zaprojektować, wdrożyć, a także doskonalić system zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Technika rolnicza i agrotronika przygotuje studentów w zakresie wykorzystania wiedzy oraz procesów inżynierskich do dynamicznie rozwijających się działów gospodarki, jakimi są: produkcja rolnicza, obsługa techniczna maszyn i urządzeń rolniczych, serwis i punkty dystrybucji maszyn oraz wdrażanie rolnictwa precyzyjnego.

Sztuczna Inteligencja na KUL

KUL jest jedną z trzech uczelni w Polsce, która proponuje nauczanie z zakresu Sztucznej Inteligencji. Zajęcia będą koncentrować się na praktycznych umiejętnościach programistycznych związanych z aplikacjami sztucznej inteligencji. Studia z zakresu sztucznej inteligencji pozwolą uzyskać bardzo konkretne kompetencje zawodowe, dzięki którym będzie można m.in. tworzyć proste i złożone programy komputerowe do rozwiązywania problemów związanych z AI (z ang. Artificial Intelligence), a także kompetencje analityczno-informatyczne takie jak programowanie w języku skryptowym Python oraz w języku R. – To z jednej strony wiąże się z badaniami, które prowadzimy na naszym uniwersytecie, a z drugiej strony z potrzebami rynku pracy – nie tylko w Polsce, ale na całym świecie – powiedział prof. Piotr Kulicki z Katedry Podstaw Informatyki na KUL.

Studia te – poza możliwością uzyskania teoretycznej wiedzy – oferują także praktyki zawodowe w firmach IT (badacze z KUL współpracują m.in. z agencją cyfrową MakoLab) lub w instytucjach związanych z tworzeniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii.

Studia na tym kierunku podobne będą do bardziej tradycyjnych studiów informatycznych. Mówiąc o różnicach prof. Kulicki wskazał na fakt, że w ramach praktycznych umiejętności programistycznych nacisk kładziony będzie na aplikacje inteligentne. – Programowanie u nas w większym stopniu koncentruje się na używaniu takich narzędzi, jak sieci neuronowe przy np. przetwarzaniu języka naturalnego, rozpoznawaniu obrazów, maszynowym uczeniu. Ponadto w ramach studiów sztucznej inteligencji mniej czasu poświęcone będzie na zagadnienia sprzętowe czy sieciowe, a więcej na społeczno-humanistyczne aspekty tworzenia i wdrażania nowoczesnych technologii oraz przewidywalność działania programów komputerowych – dodał.

Politechnika wprowadzi w tajniki pojazdów

W nowym roku akademickim Politechnika Lubelska uruchamia na Wydziale Mechanicznym nowy kierunek – inżynierię pojazdów. Są to studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim. Studenci zdobędą tutaj kompetencje zawodowe w zakresie podstaw projektowania, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych pojazdów samochodowych oraz lekkich statków powietrznych.

– Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do projektowania elementów pojazdów samochodowych i lekkich statków powietrznych oraz doboru podzespołów i ich montażu, udziału w realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdrażania ich wyników, szczególnie w zakresie nowoczesnych rozwiązań w inżynierii pojazdów, a także nadzorowania eksploatacji pojazdów – informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy PL. – Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają również wykonywanie doradztwa technicznego w zakresie eksploatacji pojazdów.

Medyczny rusza z psychologią

Do swojej tradycyjnej oferty Uniwersytet Medyczny w Lublinie w nowym roku akademickim 2022/2023 dołącza psychologię. Na kandydatów będzie czekało 30 miejsc. Program studiów został przygotowany z myślą o kształceniu kadr psychologicznych ukierunkowanych na pracę w ochronie zdrowia. – Wsparcie psychologiczne wpisuje się w znaczną część programów terapeutycznych – tłumaczy dr hab. Marzena Samardakiewicz, Kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Absolwentem naszego kierunku będzie osoba przygotowana do pracy w oddziałach klinicznych. Jest to coś, co nas absolutnie wyróżnia, jeśli chodzi o możliwości kształcenia, od innych studiów psychologicznych, które są realizowane w różnych miejscach w naszym kraju, głównie na uniwersytetach humanistycznych.

Szczegółowe informacje o nowych kierunkach oraz rekrutacji na studia dostępne są na stronach internetowych uczelni.

MG

News will be here