Orzecznictwo wróciło do Krasnegostawu

Jak zapowiadaliśmy kilka miesięcy temu w Krasnymstawie odbywać się będą wyjazdowe posiedzenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

– Jest to wyjście naprzeciw potrzebom niepełnosprawnych mieszkańców powiatu, którzy do tej pory musieli stawiać się na komisje lekarskie w Chełmie – podkreśla Andrzej Leńczuk, starosta krasnostawski.

W dalszym ciągu organem odpowiedzialnym za rozpatrywanie wniosków i wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności pozostaje chełmski Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie pośredniczą w wydawaniu i przyjmowaniu formularzy, a następnie przekazują je zespołowi orzekającemu.

Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności są dostępne w PCPR, jak i na stronie internetowej www.pcprkrasnystaw.pl. Należy do nich dołączyć kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej, poświadczone za zgodność z oryginałem. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać w pokoju nr 10 w PCPR lub przesłać listem poleconym bezpośrednio do Zespołu w Chełmie (Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm). Zespół powiadamia listownie o terminie stawienia się na komisję orzeczniczą, która w miarę potrzeb zbierać się będzie w budynku Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. (kg)

News will be here