Plany Izbicy i Siennicy Różanej

Kontynuujemy przegląd budżetów gmin powiatu krasnostawskiego na 2018 rok. Dziś Izbica i Siennica Różana.

IZBICA

Budżet gminy Izbica na 2018 r. uchwalono już w połowie grudnia 2017 r. Dochody ustalono na kwotę 33 mln 303 tys. zł, a wydatki na 36 mln 334 tys. zł. Na dochody składają się m.in.: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 9,6 mln zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych – 78 tys. zł, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 467 tys. zł, dochody majątkowe – 3 mln 222 tys. zł. Jeżeli chodzi o wydatki, to na drogi gmina planuje wydać 1,1 mln zł, na administrację – 3,7 mln zł, na ochotnicze straże pożarne – 276 tys. zł, na obsługę długu – 510 tys. zł, na oświatę – 11,3 mln zł, na pomoc społeczną – 1,9 mln zł, na rodziny – 9,6 mln zł, a na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 4,4 mln zł. Planowane w Izbicy inwestycje to z kolei: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orłów Murowany Kolonia, Kryniczki i Majdan Krynicki (1,1 mln zł), przebudowa ul. Chmielnej w miejscowości Tarnogóra (100 tys. zł), przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjów, dojazd do pól i lasów (15 tys. zł), budowa ulicy wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Izbicy (50 tys. zł), zakup nieruchomości w miejscowości Ostrzyca (5 tys. zł), spłata wierzytelności z tytułu budowy budynku administracyjno-gospodarczego UG Izbica (591 tys. zł), remont przedszkola (3,5 mln zł), przebudowa boiska piłkarskiego i budowa wielofunkcyjnego w Izbicy (500 tys. zł), energia odnawialna w gminie Izbica (2,5 mln zł), budowa placów zabaw w miejscowościach Ostrzyca, Orłów Drewniany, Tarzymiechy (80 tys. zł).

SIENNICA RÓŻANA

Dochody gminy Siennica Różana ustalono na 15 mln zł, a wydatki na 16,9 mln zł. Deficyt (1,9 mln zł) ma zostać pokryty z kredytu. Najwięcej Siennicę Różana kosztować będzie utrzymanie szkół (3,5 mln zł) oraz administracja (2 mln zł). Najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2018 r. to z kolei: budowa drogi gminnej w miejscowości Siennica Różana (500 tys. zł), modernizacja drogi dojazdowej do pól w Siennicy Królewskiej Dużej (105 tys. zł), budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (470 tys. zł), przebudowa sieci sanitarnej (1 mln zł), budowa świetlicy wiejskiej w Boruniu (210 tys. zł), termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (552 tys. zł), rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Zagrodzie (256 tys. zł), kolektory słoneczne (867 tys. zł). (kg)