Podsumowali pięć lat kadencji

W czwartek (15 lutego) odbyła się 52. sesja Rady Gminy Wyryki obecnej kadencji. Posiedzenie było zarazem przedostatnim przed kwietniowymi wyborami samorządowymi, więc było okazją do podsumowania 5-letniej kadencji oraz podziękowań za wspólną pracę na rzecz gminy.

W sesji uczestniczyli sołtysi wszystkich 16 sołectw, którym wójt Mirosław Torbicz oraz przewodniczący rady Piotr Horszczaruk podziękowali za wspólne działania na rzecz polepszenia jakości życia mieszkańców gminy. Na posiedzeniu przedstawiono również sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej oraz sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach za 2023 rok.

Okazało się, że działania władz gminy, w szczególności sekretarza Piotra Kazaneckiego sprawiły, że na tym polu udało się sporo zaoszczędzić. – Jeszcze kilka lat temu w Wyrykach wypłacano corocznie kwoty wyrównań dla nauczycieli na poziomie około 100 tys. zł. Od kilku lat kwoty te spadły zdecydowanie – za 2023 rok to zaledwie 6935,23 zł.

Ta różnica wynika z systematycznej kontroli wydatków na wynagrodzenia nauczycieli przez sekretarza oraz przyjęciu przez dyrekcje szkół korekt w ich organizacji – tłumaczył wójt, który w dalszej części sesji poinformował o realizowanych inwestycjach: budowie 91 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców i dwóch oczyszczalni przy szkołach, na które pozyskano 100-procentowe dofinansowanie. Zapowiedział też, że w 2024 roku będą realizowane inwestycje drogowe w skali jeszcze większej niż w roku ubiegłym.

Następnie radni przyjęli pakiet uchwał. Zdecydowali o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, uchwalili Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyryki na 2024 rok, przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024, zmienili uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Wyryki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Ustalili również wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych (strażacy za każdą godzinę udziału w akcjach ratowniczych będą otrzymywali 30 zł, za udział w szkoleniach i ćwiczeniach 12 zł, udział w zabezpieczaniu imprez sportowych, kulturalnych oraz za udział w zawodach sportowo-pożarniczych 16 zł.

Natomiast kandydaci na strażaka ratownika OSP otrzymają 10 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu). Na koniec dokonano zmian w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej. – Najważniejszą zmianą w budżecie było wprowadzenie zadania o nazwie „Włączamy kształcenie w Gminie Wyryki”, na którego realizację samorząd pozyskał 1092381,09 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – mówi wójt.

– Projekt ów będzie realizowany w latach 2024-2026 w Szkole Podstawowej w Kaplonosach i Szkole Podstawowej w Wyrykach i nie przewiduje wkładu finansowego gminy. Obecnie kończymy remonty i zaczynamy zasadniczą część projektu. Jest to znakomita wiadomość przede wszystkim dla naszych uczniów, bo dzięki temu będą organizowane wyjazdy edukacyjne, zajęcia wspomagające komunikację i łatwiejsze przyswajanie wiedzy, robotyka, różne zajęcia przystosowane do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Projekt to także zakupy nowoczesnego sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych, wyposażenie pracowni. Będą również ciekawe spotkania z przedstawicielami różnych zawodów i wyjazdy – dodaje Torbicz. Zmiany w budżecie były konieczne również z uwagi na wymianę dachu na budynku, w którym znajduje się m.in. Bank Spółdzielczy oraz modernizację budynku gospodarczego przy ośrodku zdrowia. (bm)

News will be here