Prezydent i radni zaprzysiężeni

Radni Rady Miasta Lublin VIII kadencji w komplecie

Za nami pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta Lublin. Jej przewodniczącym został Jarosław Pakuła z klubu Krzysztofa Żuka. Radni z tego ugrupowania stanowić będą całe prezydium rady, gdyż zastępcami Pakuły zostali: Marta Wcisło, Stanisław Kieroński
i Marcin Nowak.


Termin pierwszej sesji wyznaczył komisarz wyborczy. Czwartkowe obrady otworzył Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta, po czym przekazał ich prowadzenie Elżbiecie Dados z klubu Żuka, którego radni objęli aż 19 z 31 mandatów. Pozostałe 12 mandatów przypadło przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości.

W czwartek radni odebrali zaświadczenie o wyborze, złożyli ślubowanie, zaś po nich słowa przysięgi wypowiedział prezydent Krzysztof Żuk, który rozpoczyna trzecią kadencję na stanowisku prezydenta. – Ostatnie osiem lat było najbardziej pracowitym okresem w moim życiu, ale dostarczyło mi najwięcej satysfakcji. Nasza prorozwojowa wizja ma sens, dlatego będziemy się jej trzymać – powiedział.

Głos zabrał również Zbigniew Wojciechowski, od niedawna wicemarszałek województwa lubelskiego. – Zostaliście obdarzeni zaufaniem wyborców. Spełnijcie ich oczekiwania – zachęcał radnych, którzy po zakończeniu oficjalnej części przystąpili do wyboru przewodniczącego. Klub Żuka zgłosił na to stanowisko Jarosława Pakułę, dotychczasowego wiceprzewodniczącego RM. – To mądry, doświadczony człowiek – uzasadniał radny Michał Krawczyk. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło z kolei kandydaturę Piotra Gawryszczaka, co można było odebrać jako pewne zaskoczenie, gdyż do tej pory nie był on pierwszoplanową postacią w klubie.

Pakuła za Kowalczyka

Wybór przewodniczącego RM odbywa się w specjalnym, przewidzianym ustawą trybie. Tak też było w czwartek. Radni powołali tzw. komisję skrutacyjną, która przygotowała karty do głosowania. Miało ono charakter tajny, choć jego wynik był łatwy do przewidzenia. Nowym przewodniczącym został J. Pakuła, który zdobył 19 głosów przy 12 głosach oddanych na P. Gawryszczaka. – Będę wspierał każdą inicjatywę, mającą na celu rozwój Lublina. Połączenie sił to początek. Pozostanie razem to postęp. Wspólna praca to sukces – powiedział Pakuła, nawiązując do słów Henry’ego Forda, założyciela słynnego koncernu motoryzacyjnego. Na sali obecny był dotychczasowy przewodniczący Piotr Kowalczyk, który w ostatnich wyborach nie ubiegał się o reelekcję. Kowalczyk wręczył Pakule łańcuch przewodniczącego Rady Miasta Lublin.

Kto znalazł się w prezydium?

Sporo emocji budził wybór trzech wiceprzewodniczących. Klub Krzysztofa Żuka zgłosił kandydatury Stanisława Kierońskiego, Marcina Nowaka oraz Marty Wcisło, która pełniła już tę funkcję w poprzedniej kadencji. Trzeba przypomnieć, że w klubie Żuka znalazły się osoby związane z Platformą Obywatelska, Wspólnym Lublinem i Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Kieroński jest związany z tym ostatnim ugrupowaniem, Nowak należy do Wspólnego Lublina, a Wcisło do PO.

Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił z kolei Tomasza Pituchę. – W prezydium zawsze znajdował się przedstawiciel opozycji. Mam nadzieję, że tak zostanie – powiedział radny Gawryszczak, który w czwartek został zaprezentowany jako nowy szef klubu PiS. Wyraził też chęć spotkania z prezydentem. – Chcemy przedyskutować z panem najważniejsze kwestie związane z życiem Lublina – zwrócił się do Krzysztofa Żuka. Do prezydium dostali się jednak Wcisło, Nowak i Kieroński.

Radny na chwilę

Warto zwrócić uwagę, że w czwartek ślubowanie radnego złożył Mariusz Banach, który od kwietnia tego roku pełnił funkcję zastępcy prezydenta ds. oświaty i wychowania. W październikowych wyborach dostał się do RM z list komitetu Krzysztofa Żuka z okręgu numer 4 (Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin). Stanowiska zastępcy prezydenta nie można jednak łączyć z mandatem radnego. M. Banach zastanawiał się, jaką podjąć decyzję. Wybrał mandat radnego, ale sprawa jest bardziej skomplikowana, niż może się wydawać. – Objąłem mandat ze względów etycznych, nie chcę zawieść zaufania wyborców. Wkrótce zrezygnuję jednak z pełnienia tej funkcji i powrócę na stanowisko zastępcy prezydenta. Myślę, że nastąpi to jeszcze w grudniu – wyjaśnił w rozmowie telefonicznej.

Nowe twarze

Komitet Krzysztofa Żuka wprowadził do rady miasta nowe twarze to nich: Maja Zaborowska, Stanisław Kieroński, Dariusz Sadowski, Monika Kwiatkowska, Adam Osiński czy Magdalena Kamińska. Do ratusza, po kilkuletniej przerwie, wraca Elżbieta Dados, która w przeszłości była radną PiS, a następnie Wspólnego Lublina. Warto zwrócić uwagę, że w tym gronie znaleźli się dzielnicowi aktywiści. A. Osiński był do niedawna przewodniczącym zarządu dzielnicy na Kalinowszczyźnie, a M. Kwiatkowska – na Rurach.

Nowych radnych wprowadził do ratusza również komitet Prawa i Sprawiedliwości. W tym gronie znaleźli się: Marcin Jakóbczyk, Robert Derewenda i Marcin Skrzetuski. Ten ostatni do niedawna zasiadał w Radzie Dzielnicy Czuby Południowe, a na co dzień pracuje jako doradca w Ministerstwie Cyfryzacji.

Prezydium rady: przewodniczący Jarosław Pakuła i wiceprzewodniczący: Marta Wcisło, Stanisław Kieroński, Marcin Nowak

Grzegorz Rekiel

Składy komisji

W czwartek poznaliśmy również składy dziesięciu komisji działających przy Radzie Miasta Lublin. Funkcje przewodniczących, poza jednym wyjątkiem, przypadły radnym klubu Krzysztofa Żuka.

Komisja Budżetowo-Ekonomiczna: E. Bielak, P. Breś, E. Dados, Z. Drozd, M. Krawczyk, Z. Ławniczak, J. Mach, B. Margul (przewodniczący), A. Ryfka, D. Sadowski, B. Stepaniuk-Kuśmierzak

Do zadań komisji należy m.in. rozpatrywanie projektów uchwał ws. budżetu i zmian w budżecie, ocenianie działań prezydenta w zakresie gospodarowania mieniem czy ocena okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

Komisja ds. Rodziny: M. Banach, S. Brzozowski, E. Dados, R. Derewenda, P. Gawryszczak, Z. Jurkowski, J. Mach, M. Nowak, M. Orzechowska (przewodnicząca), A. Osiński

Do zadań komisji należy m.in. rozpatrywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących ośrodków adopcyjnych i domów pomocy społecznej, a także opiniowanie działań z zakresu pomocy społecznej prowadzonej przez miasto.

Komisja ds. Gospodarki Komunalnej: M. Banach, S. Brzozowski, L. Daniewski (przewodniczący), Z. Drozd, M. Kamińska, S. Kieroński, M. Kwiatkowska, A. Osiński, P. Popiel

Do zadań komisji należy m.in. rozpatrywanie projektów uchwał ws. wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym czy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Komisja Kultury i Ochrony Zabytków: S. Brzozowski, M. Jakóbczyk, Z. Jurkowski, M. Kamińska, S. Kieroński, M. Krawczyk, Z. Ławniczak, J. Mach, B. Margul, M. Suchanowska, M. Zaborowska (przewodnicząca)

Do zadań komisji należy m.in. rozpatrywanie projektów uchwał ws. tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich placówek kulturalno–artystycznych, a także nazewnictwa ulic czy placów.

Komisja Oświaty i Wychowania: E. Dados, L. Daniewski, R. Derewenda, Z. Drozd, M. Jakóbczyk, Z. Jurkowski, S. Kieroński, Z. Ławniczak, J. Mach (przewodnicząca), B. Stepaniuk-Kuśmierzak, M. Wcisło

Do zadań komisji należy m.in. rozpatrywanie projektów uchwał z zakresu funkcjonowania miejskiego systemu oświaty, a także ocenianie działalności przedszkoli, szkół czy placówek oświatowo-wychowawczych.

Komisja Rewizyjna: Z. Drozd (przewodniczący), Z. Jurkowski, B. Margul, T. Pitucha, A. Ryfka, M. Suchanowska, M. Zaborowska

Do zadań komisji należy m.in. ,,kontrolowanie działalności prezydenta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym”.

Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska: E. Bielak, M. Jakóbczyk, M. Krawczyk, M. Kwiatkowska, B. Margul, A. Ryfka (przewodnicząca), D. Sadowski, R. Skrzetuski, M. Suchanowska, M. Wcisło, M. Zaborowska

Do zadań komisji należy m.in. rozpatrywanie projektów uchwał ws. zagospodarowania przestrzennego, zmian granic miasta czy wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Komisja Samorządności i Porządku Publicznego: M. Banach, P. Breś, P. Gawryszczak, Z. Jurkowski (przewodniczący), M. Nowak, M. Orzechowska, A. Osiński, R. Skrzetuski

Do zadań komisji należy m.in. rozpatrywanie projektów uchwał ws. statutów jednostek pomocniczych, a także tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych.

Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku: E. Bielak, L. Daniewski, Z. Drozd, Z. Jurkowski, M. Kamińska, M. Kwiatkowska, Z. Ławniczak, B. Margul, T. Pitucha, A. Ryfka, D. Sadowski (przewodniczący)

Do zadań komisji należy m.in. opiniowanie planów i programów działania w zakresie sportu, turystyki i organizacji wypoczynku mieszkańców, a także analizowanie potrzeb miasta w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i wypoczynku.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej: M. Banach, E. Dados (przewodnicząca), R. Derewenda, P. Gawryszczak, M. Nowak, M. Orzechowska, P. Popiel, B. Stepaniuk-Kuśmierzak, M. Wcisło, M. Zaborowska

Do zadań komisji należy m.in. rozpatrywanie projektów uchwał w sprawach z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, a także rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opracował

Grzegorz Rekiel

Skład Rady Miasta Lublin

Przedstawiciele klubu Krzysztofa Żuka: Mariusz Banach, Elżbieta Dados, Leszek Daniewski, Zbigniew Jurkowski, Magdalena Kamińska, Stanisław Kieroński, Michał Krawczyk, Monika Kwiatkowska, Jadwiga Mach, Bartosz Margul, Marcin Nowak, Monika Orzechowska, Adam Osiński, Jarosław Pakuła, Anna Ryfka, Dariusz Sadowski, Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Marta Wcisło, Maja Zaborowska

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości: Eugeniusz Bielak, Piotr Breś, Stanisław Brzozowski, Robert Derewenda, Zdzisław Drozd, Piotr Gawryszczak, Marcin Jakóbczyk, Zbigniew Ławniczak, Tomasz Pitucha, Piotr Popiel, Radosław Skrzetuski, Małgorzata Suchanowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here