Prokuratura w Cukrowniku

Prokuratura Rejonowa w Krasnymstawie wszczęła postępowanie w sprawie naruszenia prawa spółdzielczego przez prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Cukrownik” w Siennicy Nadolnej, która od marca 2022 r. do dziś, nie zwołała walnego zgromadzenia członków spółdzielni, na którym wybrano by nową radę nadzorczą. Prezes Janina Szawarska tematu nie komentuje.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Janinę Szawarską, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Cukrownik” w Siennicy Nadolnej, do Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie złożył członek spółdzielni Stanisław Lubaś. Mieszkaniec Siennicy Nadolnej zarzuca Szawarskiej, że działając wbrew przepisom prawa spółdzielczego, od 1 marca 2022 r. do chwili obecnej nie zwołała walnego zebrania członków w celu wyboru rady nadzorczej „Cukrownika”.

– W dniu 1 marca 2022 r. członkowie SM „Cukrownik” (…) wystąpili z żądaniem zwołania przez zarząd spółdzielni, której prezesem jest Janina Szawarska, walnego zgromadzenia w celu odwołania członków rady nadzorczej i wyboru nowych członków tej rady. Pod wnioskiem podpisało się 409 członków spółdzielni – czytamy w uzasadnieniu zawiadomienia złożonego przez Lubasia. Dalej Lubaś przytacza art. 84 ust. 3 statutu Spółdzielni, z którego wynika, że zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie na żądanie jednej piątej członków Spółdzielni.

– Wprawdzie 5 czerwca 2023 r. odbyło się walne zgromadzenie, jednakże w porządku obrad zarząd nie zawarł punktu dotyczącego wyboru nowej rady nadzorczej, mimo, że mandaty członków rady nadzorczej wygasły – dodaje Stanisław Lubaś.

Powołując się na stanowisko Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, członkowie Spółdzielni „Cukrownik”, pod koniec listopada 2023 r., wystąpili do Szawarskiej z wnioskiem o zaniechanie naruszeń przepisów prawa spółdzielczego i jak najszybsze zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Podpisało się pod nim ok. 30 osób. – Również to wezwanie nie wywołało skutku. Prezes Szawarska nie podjęła żadnych działań zmierzających do zwołania walnego zgromadzenia. Bezspornym jest, że członkowie rady nadzorczej z mocy prawa utracili swój mandat z dniem 5 czerwca 2023 r. – przekonuje Lubaś.

Według mieszkańca Siennicy Nadolnej taki stan rzeczy uniemożliwia sprawowanie kontroli i nadzoru na działalnością spółdzielni, a sprzyja jedynie „autorytarnym rządom pani prezes, która nie respektuje ani woli członków spółdzielni ani przepisów prawa”. W drugiej połowie marca Lubaś otrzymał informację z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, że wszczęto dochodzenie w sprawie „niezwołania w okresie od 1 marca 2022 r. do chwili obecnej, zgromadzenia walnego przez prezes SM „Cukrownik” w celu wybrania rady nadzorczej spółdzielni”, czyli przestępstwo określone w art. 276c punkt 4 ustawy prawo spółdzielcze. Dochodzenie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Krasnymstawie.

Prezes Szawarska sprawy nie komentuje. (kg)

News will be here