Ratujmy najemców przed nędzą…

Według radnego Marcina Nowaka, prolongata w regulowaniu czynszów nie uszczupliłaby dochodów administrującego miejskimi lokalami Zarządu Nieruchomości Komunalnych ani kasy miasta, tylko przesunęłaby je w czasie

O „stworzenie możliwości prolongaty terminu spłaty czynszów przez osoby zamieszkujące lokale komunalne” apeluje Marcin Nowak, wiceprzewodniczący lubelskiej rady miasta (klub Krzysztofa Żuka). Radny proponuje półroczną prolongatę z możliwością rozłożenia zaległości na raty.


– Przygotowując niezbędne programy pomocowe dla różnych grup zawodowych, nie możemy zapominać o ludziach, których sytuacja życiowa, trudna już przed epidemią, radykalnie załamała się w wyniku utraty przez nich źródła zarobkowania – apeluje wiceprzewodniczący lubelskiej rady miasta w interpelacji do prezydenta Krzysztofa Żuka, który jeszcze nie odniósł się do pisma.

M. Nowak apeluje o „stworzenie możliwości prolongaty terminu spłaty czynszów przez osoby zamieszkujące lokale komunalne”. Radny proponuje prolongatę półroczną z możliwością rozłożenia zaległości na raty. Uważa on, że pomoc powinna zostać adresowana do osób, które nie zalegają z czynszem i mają tytuł prawny do lokalu komunalnego.

– Powinnością władz naszego miasta jest wyjście naprzeciw potrzebom tych osób i wdrożenie rozwiązań odraczających ich zobowiązania wobec gminy – przekonuje radny. Zdaniem Marcina Nowaka „przyjęcie proponowanego rozwiązania nie pomniejszy wpływów do budżetu gminy, a jedynie przesunie czas ich formalnego otrzymania, natomiast pozwoli wielu lublinianom uzyskać istotne wsparcie umożliwiające im przejście przez meandry trwającej epidemii”.

Przypomnijmy, że ratusz przygotował też lubelski pakiet wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Jednym z jego filarów jest „plan pomocy dzierżawcom oraz najemcom nieruchomości, lokali lub pomieszczeń stanowiących własność gminy Lublin, będących przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, którzy utracili przychody na skutek epidemii koronawirusa”. Na maksymalnie 90-procentową obniżkę czynszu w czasie epidemii mogą liczyć najemcy lub dzierżawcy, którzy nie prowadzą działalności z powodu zakazów wprowadzonych przez rząd.

Grzegorz Rekiel