Kto rozpatrzy zwróconą sprawę?

W jakich okolicznościach pracownik organu administracji podlegać będzie wyłączeniu od udziału w postępowaniu?

Zgodnie z art. 24 kodeksu postępowania administracyjnego pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie jeżeli jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki. Co więcej urzędnik zostanie odsunięty od postępowania jeśli brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji.  Co do zasady wyłączony pracownik powinien podejmować jedynie czynności niecierpiące zwłoki, tylko w sytuacjach, gdy brany pod uwagę będzie interes społeczny lub ważny interes stron.

Wyłączenie urzędnika z powodu brania przez niego udział w wydaniu zaskarżonej decyzji, dotyczy tylko sytuacji, w których wspomniana decyzja poddawana jest kontroli. Nie ma znaczenia, czy jest to postępowanie zwykłe (czyli w toku instancji lub też na podstawie art. 127 § 3 k.p.a.) czy też nadzwyczajne (w trybie wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności wydanej decyzji).

Należy jednak pamiętać, że wyłączenie pracownika organu administracji publicznej I instancji od udziału ze sprawy, w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji, nie jest równoznaczne z wyłączeniem go na etapie ponownego rozpatrywania sprawy – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.  Takie stanowisko jest niezmiernie często reprezentowane przez sądy – dla przykładu orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 marca 2015 r. (sygnatura akt: II OSK 446.15), czy wyrok NSA w Warszawie z 26 maja 1998 r. (sygnatura akt: I SA 1911/97).

Co więcej, zgodnie z art. 138 § 2 k.p.a. organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Warto nadmienić, że przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrywaniu sprawy.

Saveinvest Sp. z o.o.