Truł i palił śmieci w fabryce

Wyprawa Skór z Orchówka gościła na naszych łamach wielokrotnie. Właściciel fabryczki za nic ma ochronę środowiska i inne przepisy. Swego czasu spuszczał do Bugu chemiczne ścieki, ostatnio odpowiadał przed sądem za nielegalne spalanie odpadów oraz za nielegalne pobieranie wód podziemnych do celów produkcyjnych.

W wyniku kontroli na terenie zakładu w Orchówku pod koniec marca 2019 r. inspektorzy WIOŚ stwierdzili szereg naruszeń związanych z gospodarką odpadową. – Ustaliliśmy, że na terenie zakładu ma miejsce spalanie odpadów, przy czym brak było złożonego w terminie sprawozdania o zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów – wyjaśnia Andrzej Wereszczyński, kierownik chełmskiego oddziału WIOŚ w Lublinie.

– Były to naruszenia z Ustawy o odpadach, ale nie jedyne, które wykryliśmy. Oprócz tego ustaliliśmy, że właściciel zakładu pobierał wody podziemne na cele produkcyjne, czyli garbowanie skór, bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, co było naruszeniem zapisów ustawy Prawo wodne – wylicza Wereszczyński.

Na tym nadal nie koniec, bo lista przewinień przedsiębiorcy z Podkarpacia, który działa w Orchówku, jest dłuższa. Inspektorzy WIOŚ byli częstymi gośćmi w jego zakładzie. Wykrywając łamanie przepisów, wydawali zarządzenia pokontrolne w celu uregulowania stanu prawnego w zakresie korzystania z wód podziemnych.

Co w takiej sytuacji zrobił garbarz? Napisał do WIOŚ, że zrobił wszystko, czego od niego rządano. Problem tylko w tym, że kłamał. – Inspektorom przysługuje prawo do nakładania mandatów za naruszenia stwierdzone w trakcie kontroli, jednak w przypadku, gdy naruszeń jest wiele, istnieje możliwość objęcia wszystkich stwierdzonych w trakcie kontroli naruszeń jednym wnioskiem o ukaranie do sądu. Tak też uczyniono w tym przypadku – dodaje Wereszczyński.

Decyzją Sądu Rejonowego we Włodawie przedsiębiorca został uznany winnym zarzucanych mu czynów. Sąd nakazał mu także wyeliminować wszystkie naruszenia prawa oraz zapłacić karę pieniężną. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here