Upadłość konsumencka

Coraz więcej osób ma problemy ze spłatą swojego zadłużenia względem banków oraz podmiotów, które udzielają pożyczek gotówkowych. Łatwość w dostępie do takich źródeł finansowania oraz niedające się przewidzieć zdarzenia, np. nagła utrata pracy lub zdrowia, powodują, że z dnia na dzień można popaść w dotkliwe problemy finansowe. W tym przypadku jedynym wyjściem z tzw. pułapki zadłużenia może okazać się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.


Ostatnio termin „upadłość konsumencka” staje się coraz bardziej popularny. Co takiego kryje się pod tym pojęciem? W skrócie: jest to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli tzw. konsumentów, którzy popadli w stan niewypłacalności. Pojawia się on wtedy, gdy dłużnik nie może już spłacić swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
Postępowanie upadłościowe powinno być korzystne zarówno dla upadłego, jak i jego wierzycieli. Po pierwsze, powinno prowadzić do umorzenia zobowiązań, które nie zostaną zaspokojone w toku postępowania upadłościowego. W założeniu ustawodawcy postępowanie to ma na celu całkowite zwolnienie upadłego z długów. Aby tak się stało ,konsument musi spełnić kilka warunków. Nie może doprowadzić do swej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa oraz podejmować działań na szkodę wierzycieli lub w toku postępowania ukrywać swój majątek.
Korzyści dla wierzycieli polegają na tym, że co do zasady zostaje sprzedany cały majtek konsumenta. Uzyskane w ten sposób środki zostają przekazane na zaspokojenie roszczeń wierzycieli, którzy powinni zgłosić swoje wierzytelności do nadzorującego prawidłowy tok postępowania sędziego-komisarza. Sprzedaży majątku dokonuje wyznaczony przez sąd syndyk, a nie komornik sądowy. Syndyk ma za zadanie spisać wszystkie składniki majątku konsumenta, ustalić wielkość zgłoszonych przez wierzycieli roszczeń oraz sprzedać rzeczy należące do konsumenta. Dopiero po wykonaniu tych czynności przekazuje uzyskane w ten sposób pieniądze na rachunek wierzycieli.
Przepisy prawa upadłościowego wprowadzają wymóg, aby wniosek o głoszenie upadłości zawierał między innymi: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, wskazywał miejsca, w których znajduje się majątek dłużnika, a także okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie. Powinien również zawierać aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników oraz spis wierzycieli z podaniem ich adresów oraz wysokości i terminów zapłaty wierzytelności każdego z nich. W przypadku istnienia wierzytelności spornych należy wskazać zakres, w jakim dłużnik kwestionuje ich istnienie. Załącza się także wymagane przez ustawę oświadczenia dłużnika.
Poruszany w artykule temat upadłości konsumenckiej jest niezwykle szeroki. Na tle stosowania ustawy powstaje wiele kontrowersji i wątpliwości, których rozstrzygnięcie może przesądzać o tym, czy sąd ogłosi względem dłużnika upadłość lub wniosek oddali. W razie potrzeby omówienia szczegółowych zagadnień związanych z upadłością konsumencką mogą ukazać się kolejne artykuły na ten temat.
adwokat Łukasz Sygocki

W cyklu Masz Prawo wyjaśniamy kwestie i problemy prawne, z którymi zgłaszają się do nas Czytelnicy. Czekamy na Państwa pytania pod adresem mailowym: redakcja@nowytydzien.pl, adwokat.sygocki@gmail.com lub pocztą tradycyjną: ul. Bramowa 6, 20-111 Lublin wpisując w tytule „Masz Prawo” oraz podając swój numer telefonu. Zagadnienia można przedstawiać również telefonicznie dzwoniąc pod numer: 81 751 68 21 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 w kancelarii: Adwokat Łukasz Sygocki Kancelaria Adwokacka, ul. 3-go Maja 3 lok. 2, 21-040 Świdnik, e-mail: adwokat.sygocki@gmail.com, tel: 692 342 829