Zarząd ChSM z absolutorium

Prawie trzy miesiące później niż zazwyczaj odbyło się Walne Zgromadzenie Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Trzyosobowy zarząd z prezes Ewą Jaszczuk otrzymał absolutorium.

Każdego roku Walne Zgromadzenie ChSM odbywało się w czerwcu. Ze względu na koronawirusa wprowadzone przez rząd przepisy pozwoliły na zaplanowanie zebrania w późniejszym terminie.

Walne w największej w mieście spółdzielni zostało podzielone na cztery części. – Zrobiliśmy to w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo członków oraz pracowników Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – mówi jej prezes Ewa Jaszczuk. – Chodziło nam o zminimalizowanie zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Podjęliśmy wszelkie środki ostrożności, wprowadzając ograniczenia i nakazy.

Członkowie spółdzielni musieli m.in. utrzymać co najmniej 1,5-metrową odległość między osobami, zasłaniać usta i nos, dezynfekować ręce przy wejściu do budynku. Walne odbyło się w dawnej restauracji „Malinowa”, a nie – jak w ostatnich latach – w sali gimnastycznej SP nr 8. W sumie wzięło w nim udział 121 członków spółdzielni.

Na zebraniu podjęto 16 uchwał. Te dotyczące sprawozdawczości oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu – prezes Ewie Jaszczuk i wiceprezesom Maciejowi Cieślakowi i Natalii Gołub – przeszły jednogłośnie. Za miniony rok ChSM wypracowała nadwyżkę bilansową w wysokości 209 974 zł. Członkowie spółdzielni wybrali prezes Jaszczuk na przedstawiciela ChSM na Zjazd Przedkongresowy Spółdzielczości.

W dyskusji mieszkańcy spółdzielni poruszyli tematy związane z realizacją programu unijnego i pozyskiwaniem funduszy w nowej perspektywie 2021-2027, gospodarką odpadami, zagospodarowaniem terenów zielonych, wycinką drzew i miejscami parkingowymi.

Mieszkańcy osiedli Kolejowa i Śródmieście zgłosili dwa wnioski do realizacji. Pierwszy dotyczył wystąpienia do urzędu miasta i straży miejskiej o wzmożenie nadzoru nad emisją spalin z posesji przy ul. Wołyńskiej 63 i 65A, a drugi – remontu drogi – wjazdu od ul. Kolejowej do budynków nr 76 i 78.

Podczas drugiej części walnego, w której udział wzięli mieszkańcy XXX-lecia, został zgłoszony wniosek dotyczący rozważenia możliwości wykonania docieplenia budynku, montażu wymiennikowni kompaktowych wspomaganych ogrzewaniem solarnym dla budynku przy ul. al. Żołnierzy AWP 19. Żadnych wniosków nie złożyli mieszkańcy osiedla Kościuszki. Z kolei w trakcie ostatniej części walnego, w której uczestniczyli mieszkańcy osiedli Słoneczne i Zachód, zwrócono się z wnioskiem o rozważenie zakupu stojaków na rowery. (s)