30-lecie włodawskiej straży miejskiej

30 lat temu – 20 maja 1993 roku burmistrz Włodawy Marian Sołtys wydał Zarządzenie nr 11/93 w sprawie utworzenia i nadania statutu Straży Miejskiej we Włodawie.

W środę, 17 maja obchodzono 30-lecie istnienia SM we Włodawie. Zaczęto od odprawienia mszy w kościele pw. św. Ludwika w intencji strażników. Po niej w sali konferencyjnej ratusza miały miejsce uroczystości. Przybyło na nie wielu gości, w tym delegacje zaprzyjaźnionych strażników miejskich i gminnych z całej Polski. Były oczywiście ciepłe słowa i wyrazy wdzięczności, m.in. od miasta i powiatu – wicestarosty Tomasza Korzeniewskiego i burmistrza Wiesława Muszyńskiego. Pierwszy w swoim wystąpieniu nawiązał do ważnej roli straży miejskiej, drugi natomiast wspomniał o potrzebie zatrudnienia – jednak już w przyszłym roku – kolejnego strażnika.

Najgłośniej podczas uroczystości wybrzmiał apel komendanta częstochowskiej SM – Artura Hołubiczko, który podniósł temat traktowania funkcjonariuszy straży jako zwykłych urzędników: – Nie można dopuszczać do sytuacji, żeby

60-letni, a nawet starszy strażnik chodził po ulicach w ramach służby patrolowej i zajmował się dokładnie tym samym, co policjanci z prewencji. I żeby byli narażeni na takie niebezpieczeństwa. W takim wieku często jest nawet trudno uciec przed niebezpieczeństwem, a co dopiero je pokonać.

Zdaniem niektórych włodawska straż jest zdecydowanie niedoszacowana kadrowo i finansowo. Sześciu strażników to zdecydowanie za mało na 13-tysięczne miasto. – W tak okrojonym składzie, przy tak rosnącym zapotrzebowaniu mieszkańców na zapewnienie ładu, porządku i spokoju w mieście nie da się normalnie wypełniać obowiązków. Byle urlop czy choroba jednego ze strażników powoduje paraliż służby – mówi jeden z urzędników. Zwłaszcza, że od jakiegoś czasu kosztem ponad miliona zł miasto jest objęte monitoringiem wizyjnym, co powoduje konieczność zatrudnienia nowego funkcjonariusza.

Pierwszym komendantem włodawskiej straży był Stanisław Wojciuk, natomiast pierwszymi strażnikami dotychczasowi pracownicy Miejskiej Służby Porządkowej. Początki powołania Straży Miejskiej we Włodawie nie były łatwe. Procedura powołania Straży Miejskiej nakładała obowiązek konsultacji i akceptacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Biuro Prawne MSW nie miało zastrzeżeń do projektu statutu Straży Miejskiej, ale konstrukcja Zarządzenia nr 4/93 z 15 marca 1993 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu SM wymagała drobnych poprawek.

W efekcie utworzenie Straży Miejskiej nastąpiło w dniu 20 maja 1993 r. w oparciu o Zarządzenie nr 11/93 Burmistrza Miasta Włodawa. Działalność Straży Miejskiej opierała się o zapisy Rozdziału 4 Ustawy o Policji z 6 kwietnia 1990 roku. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków i uprawnień Straży Miejskiej oraz ich strukturę, umundurowanie, dystynkcje i uzbrojenie określał statut nadany przez Burmistrza. Funkcjonariusze Straży Miejskiej mogli wykonywać jedynie czynności administracyjno-porządkowe. Nie tylko początki działalności Straży Miejskiej we Włodawie obfitowały w trudności. Były przejściowe kłopoty z brakiem samochodu służbowego, braki finansowe na zakup umundurowania i inne drobniejsze. Były także sytuacje bardzo poważne, w których istnienie SM we Włodawie stało pod znakiem zapytania.

Obecnie, od października 2021 r., komendantem SM we Włodawie jest Agnieszka Trzebunia. (pk)