500+ dla niepełnosprawnych

Wchodzi w życie nowe świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Pierwsze wnioski o tzw. „500+ dla dorosłych niepełnosprawnych” ZUS zacznie rozpatrywać od 1 października. Na wydanie decyzji tym, którzy złożą dokumenty do końca listopada, ma dwa miesiące.

– Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które ukończyły osiemnaście lat, mieszkają w Polsce i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji – mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w woj. lubelskim. – Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji to taka, która z powodu staniu zdrowia wymaga stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Prawo do „500 plus” będzie zależało również od dochodów niepełnosprawnego z innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

Wyniesie pełne 500 złotych, jeśli niepełnosprawny nie ma innych świadczeń (np. emerytury lub renty) albo gdy nie przekraczają one łącznie 1100 złotych brutto. Jeśli suma jego świadczeń jest wyższa niż 1100 złotych, ale niższa niż 1600 złotych, to niepełnosprawny dostanie różnicę między 1600 złotych a sumą swoich świadczeń – wyjaśnia Korba.

Przykładowo, osoba, która ma 1300 zł emerytury, otrzyma 300 zł świadczenia uzupełniającego. Natomiast, jeśli łączna kwota jej dochodu ze świadczeń przekracza 1600 zł, wcale nie będzie mogła się ubiegać o „500+”. – Do progu dochodów wlicza się: wszelkie emerytury i renty (także zagraniczne), renty socjalne, świadczenie „Mama4+”, a także świadczenia z pomocy społecznej inne niż jednorazowe, np. zasiłki stałe. Nie uwzględnia się natomiast dochodu z pracy zarobkowej, umów dzierżawy i najmu.

Nie wlicza się także renty rodzinnej przysługującej osobie, która stała się całkowicie niezdolna do pracy do ukończenia 16 lat lub w trakcie nauki przed 25 rokiem życia. W limicie nie uwzględnia się również świadczeń o charakterze jednorazowym (np. jednorazowego zasiłku z pomocy społecznej, zasiłku pogrzebowego) oraz dodatków (np. dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku kombatanckiego, ryczałtu energetycznego) – wymienia rzecznik ZUS.

Ustawa wchodzi w życie 1 października. Od tego dnia mają być też rozpatrywane pierwsze wnioski, do których należy dołączyć orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji (jeśli wydane przed 1 września 1997 r. orzeczenie o zaliczeniu do pierwszej grupy inwalidów zachowało ważność, również będzie honorowane) lub, w przypadku jej braku, dokumentację medyczną i zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez swojego lekarza. Osoba, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnoprawności, powinna je także dołączyć do wniosku.

W takiej sytuacji lekarz orzecznik wyda orzeczenie na podstawie badania pacjenta i dokumentacji medycznej lub bez badania, jeśli uzna, że dołączona dokumentacja jest wystarczająca. Wniosek i załączniki może w imieniu niepełnosprawnego złożyć jego pełnomocnik. Na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia tym, którzy złożą dokumenty do końca listopada, ZUS ma 60 dni. Od 1 grudnia ten termin skróci się do 30 dni.

Jak wynika z danych ZUS, w całym województwie jest 23,5 tys. osób, które mają już orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Potencjalnie zainteresowana nowym świadczeniem może być też część z 27,5 tys. emerytów i rencistów, którzy pobierają dodatek pielęgnacyjny ze względu na wiek i mieszczą się w progu dochodów, ale nie mają jeszcze orzeczenia.

Informacje o nowym świadczeniu można też uzyskać, dzwoniąc pod specjalny numer infolinii: 22 560 16 00. (pc)