Agencja wydłuża nabory

Z powodu zagrożenia koronawirusem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła już termin naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie do połowy czerwca. Teraz wydłuża nabory wniosków na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także na nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca przedłużony został termin składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Nabór skierowany jest rolników, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF.

Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

O pomoc mogą ubiegać się także spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Również w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów.

Z kolei rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację na nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to czas do 20 lipca. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej. Rolnik musi być zarejestrowany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie finansowe na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika).

Wnioski można przekazać do Agencji w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną.

Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni w placówkach terenowych Agencji. (bf)