Budżet w Urszulinie przyjęty bez dyskusji

Dochody w wysokości 32 mln 28 tys. zł, zaś wydatki w kwocie 34 mln 195 tys. zł – to ramy przyjętego budżetu gminy Urszulin. W dyskusji nad nim radni nie odezwali się ani słowem, a jedynie przewodniczący Piotr Kamela stwierdził, że „cholernie ciężko się przy tym budżecie radni napracowali”.

Sesje w Urszulinie mają swoistą specyfikę polegającą m.in. na tym, że praktycznie nikt na sesji nie zabiera głosu. Odzywają się jedynie ci, którzy muszą. Nie inaczej było również podczas ostatniej sesji budżetowej. Wyglądało to tak, jakby budżet na 2021 r. był idealny albo nikogo nie interesował.

Ostatnia ubiegłoroczna sesja (29 grudnia) miała formę tradycyjną, choć oczywiście z zachowaniem stosownego dystansu i użyciem maseczek. Sesja rozpoczęła się od zdjęcia z porządku obrad trzech uchwał dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Urszulin. Zdaniem wnioskodawcy – wójta gminy – uchwały nie są jeszcze „dopracowane”.

Następnie radni podjęli osiem uchwał, w tym budżetową. Oczywiście wszystkie jednogłośnie – bez głosu sprzeciwu, a nawet dyskusji. Podobno wszystko zostało powiedziane na komisjach. Zdaniem jednak jednego z uczestników komisji, tam również zbyt wielu pytań nie było.

Radni podjęli m.in. uchwały w sprawie: przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny, wprowadzenia opłaty miejscowej, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty, wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na rok 2021.

W dyskusji nad budżetem jako jedyny głos zabrał przewodniczący Piotr Kamela, który – cytując rzekomo anonimowych mieszkańców – mówił, że robią „cholernie dobrą robotę”, za którą dziękował sobie i wszystkim radnym.

Dochody budżetu to 32 083 293,34 zł, wydatki 34 195 208,34 zł. Deficyt wynosi zatem 2 111 915 zł i pokryty zostanie z kredytów i pożyczek w wysokości 2 062 000 zł oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym (49 915 zł). (pk)