Droga grozy na przystanek

Radna Agnieszka Pocińska-Bartnik zarzuca burmistrz Krasnegostawu opieszałość w sprawie pozyskania pieniędzy na wykonanie bezpiecznego dojścia do planowanego przejścia dla pieszych na ul. Lwowskiej.

Na ostatniej sesji rady miasta Agnieszka Pocińska-Bartnik złożyła interpelację w sprawie „Udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie działania zostały podjęte przez Burmistrza w celu pozyskania środków na wykonanie bezpiecznego dojścia do planowanego przejścia dla pieszych na ulicy Lwowskiej w nawiązaniu do dwóch interpelacji złożonych na sesjach rady miasta Krasnystaw 8 września 2015 r. i 19 maja 2016 r.”
– Przypomnę, że w wyżej wymienionych interpelacjach zwróciłam się do burmistrza miasta Krasnystaw z prośbą o wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Lwowskiej, które umożliwiłoby bezpieczne dojście do pobliskiego przystanku. Wytyczenie przejścia jest szczególnie ważne z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców ul. Lwowskiej, a zwłaszcza dzieci dojeżdżających autobusem do szkoły – mówiła Pocińska-Bartnik. Duże natężenie ruchu samochodowego na drodze wojewódzkiej nr 812 oraz duża częstotliwość przemieszczania się pieszych w tej okolicy, do pobliskiego sklepu i na przystanek autobusowy, uzasadniają, według radnej, potrzebę realizacji niniejszego zadania. – 30 października 2015 r. za pośrednictwem urzędu miasta otrzymałam pismo od dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, w którym informuje on, cytuję: „dostrzegam potrzebę wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 812 (ul. Lwowska) w Krasnymstawie w rejonie przystanków autobusowych usytuowanych w sąsiedztwie wyżej wymienionych posesji, jednak wyznaczenie go bez podjęcia szerszych działań może odnieść skutek odwrotny do oczekiwanego. W związku z powyższym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestnikom ruchu pieszego jak i kołowego należy podjąć działania zmierzające do zmiany otoczenia drogi, a konkretnie do budowy dojścia w postaci chodnika z kostki betonowej do przystanku autobusowego usytuowanego po lewej stronie drogi i peronu dla oczekujących na komunikację zbiorową, a w następnej kolejności wykonania przejścia dla pieszych na wysokości posesji 110. Niestety Zarząd Dróg Wojewódzkich nie posiada w swoim budżecie środków na wykonanie takiej inwestycji” – cytowała radna.
ZDW wskazał jednocześnie na możliwość wykonania tego zadania w oparciu o „Procedurę prowadzenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanej przez Województwo Lubelskie z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego”. – W związku z tym, że odpowiedź z ZDW wpłynęła do urzędu miasta Krasnystaw ponad 6 miesięcy temu, proszę panią burmistrz o udzielenie odpowiedzi: czy podjęła już pani decyzję odnośnie wykonania bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego na ul. Lwowskiej, czy zostały podjęte już jakieś czynności w związku z powyższym? – mówi Pocińska-Bartnik. Na razie radna odpowiedzi nie otrzymała. (kg)