Ekspresowa sesja online

(27 sierpnia) Sesja Rady Gminy we Włodawie odbyła się w formie zdalnej za pomocą łącza internetowego. Wielu to zdziwiło, w tym radnych, bowiem większość samorządów wróciła do posiedzeń stacjonarnych. Sesja trwała nieco ponad pół godziny, a większość tego czasu zajęły kwestie proceduralne.

Radni niemal jednogłośnie i bez uwag podjęli sześć uchwał, w tym trzy stricte finansowe: w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy, w sprawie zmiany uchwały budżetowej i w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 497 986 zł. Kredyt będzie przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniejszych kredytów. Ma umożliwić prawidłową realizację budżetu – w tym i w następnych latach. Kredyt i odsetki zostaną spłacone z dochodów własnych gminy w latach 2022-2031.

Radni zbyli też dwie nieruchomości (w Szumince i w Orchówku), rozpatrzyli skargę na wójta oraz petycję.

Jedynie przy uchwale dotyczącej rozpatrzenia skargi mieszkańca na zalewanie posesji i zły zjazd w Okunince radny Dariusz Makarewicz zabrał głos, mówiąc: – Skarga jest faktycznie bezzasadna, ale nie możemy być bezdusznym organem, który mówi nie, bo nie. Może mieszkańcowi trzeba pomóc czuć się członkiem wspólnoty mieszkańców. Może wójt poszuka jakiegoś dobrego rozwiązania, by temu mieszkańcowi pomóc.

W odpowiedzi wójt Dariusz Semeniuk odrzekł, że woda wymyła pobocze w Okunince i mieszkaniec czuł się pokrzywdzony tym stanem rzeczy. – Ale już utwardzono odcinek i myślę, że mieszkaniec będzie zadowolony – dodał wójt.

Na koniec, w punkcie „wolne wnioski”, radny D. Makarewicz zaapelował do przewodniczącego, żeby wrócić do sesji w formie stacjonarnej, póki jeszcze można.

Z kolei inny radny zapytał wójta o sprawę pieniędzy na budowę chodnika w Sobiborze: – Jesteśmy na liście rezerwowej, czy się uda to zrealizować? Wójt odpowiedział, że nie ma żadnych informacji, ale jest w kontakcie z urzędem marszałkowskim i jest nadzieja w tej sprawie. (pk)