Nowa dyrektor pedagogom nie w smak

Od dwóch miesięcy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie ma nową dyrektor. Decyzją prezydenta na to stanowisko powołana została Joanna Pawluk. Niektórzy pracownicy szkoły najwyraźniej nie są zadowoleni z wyboru władz miasta, czemu dali wyraz w liście przesłanym do naszej redakcji.

„Po wyborze pani Joanny Pawluk na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie mieliśmy nadzieję, że będzie ona dbającym o pracowników oraz sprawiedliwym dyrektorem. Pani Pawluk została wybrana od razu na 5 lat, bez wcześniejszego konkursu organizowanego przez prezydenta miasta. Została wybrana na stanowisko dyrektora dwa dni przed ustawowym terminem, po negatywnej opinii rady pedagogicznej. Od razu dostała dodatek za pracę, a nie miała okazji się jeszcze wykazać w zarządzaniu jednostką.

Pani Pawluk nie ma doświadczenia w pracy w CKZiU, ponieważ nigdy nie miała styczności z warsztatami. Zgodnie z prawem powinna prowadzić zajęcia w placówce, w której jest zatrudniona, jednakże pan prezydent Jakub Banaszek zrobił wyjątek i pani Pawluk uczy bez problemu w innych szkołach, ponieważ jest ona dobrą znajomą pani wiceprezydent Doroty Cieślik.

Osoby z niezbędnymi kwalifikacjami do prowadzenia tak specyficznej jednostki, jaką jest CKZiU, nie dostały propozycji od prezydenta Chełma, bo nie byli jego dobrymi znajomymi. Dla władz miasta nie liczy się dobro szkoły, a jedynie kumoterstwo – poprzez obsadzenie osoby niekompetentnej, tylko dlatego, że łączy ich znajomość” – piszą w anonimowym liście „zbulwersowani pracownicy CKZiU w Chełmie”.

Nowej dyrektorce zarzucono również, że szuka nieprawidłowości, jakie mogłyby mieć miejsce za czasów jej poprzednika, wieloletniego dyrektora CKZiU, Mieczysława Sawki, wzywa pracowników na indywidulane rozmowy i wypytuje o szczegóły, „szukając sensacji”. Autorzy pisma mają za złe swojej szefowej także to, że zdecydowanie za często zwołuje posiedzenia rady pedagogicznej (jak twierdzą, w ciągu dwóch pierwszych tygodni pracy nowej dyrektor miały się one odbyć aż 5 razy). Rady trwają nie krócej niż dwie godziny i odbywają się popołudniami, co jest wielkim utrudnieniem dla nauczycieli dojeżdżających spoza Chełma.

Urząd Miasta przypomina, że w związku z odejściem w lutym 2022 r. na emeryturę M. Sawki, dyrektora CKZIU, zgodnie z prawem, pełnienie obowiązków dyrektora placówki powierzono pani Monice Bitner, do czasu ogłoszenia postępowania konkursowego, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. Od tego momentu zostały ogłoszone dwa konkursy na stanowisko dyrektora w CKZiU tj., 26.05.2023 r. oraz 21.09.2023 r.

– Z uwagi na brak złożonych ofert konkursy nie odbyły się. W związku z powyższym, zgodnie z art. 63 ust. 1, 12 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 20214 r.- Prawo oświatowe, Prezydent Miasta Chełm Zarządzeniem Nr 2444/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Jagiellońskiej 29 – powierzył stanowisko Dyrektora CKZiU Pani Joannie Pawluk na okres od 25 grudnia 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r. Należy zaznaczyć, że wszystkie procedury, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r.

– Prawo oświatowe, tj. „Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej”, zostały dopełnione. Rada Pedagogiczna wyraziła swoją opinię, nie musi być ona pozytywna. Pani Joanna Pawluk, jako dyrektor CKZiU spełnia wszystkie warunki procedury powierzenia stanowiska dyrektora – komentuje zarzuty wobec dyrektor Ratusz.

O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy również dyrektor placówki.

„Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole są członkami rady pedagogicznej. Rodzi to obowiązek udziału w jej posiedzeniach, co realizowane jest w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, zaliczanych do czasu pracy nauczyciela (art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela). Wszystkie zebrania rady pedagogicznej, wynikały z organizacji pracy Centrum, a o terminach i porządkach zebrań nauczyciele byli informowani. Co do problemu wychodzenia z pracy pracowników, dopóki sama nie opuszczę miejsca pracy – taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. Ponadto podnoszone związki pomiędzy pełnionym stanowiskiem, a rzekomymi znajomościami z kierownictwem Urzędu Miasta Chełm są wyłącznie insynuacjami nie popartymi żadnymi faktami” – czytamy w odpowiedzi otrzymanej od J. Pawluk.

Do kwestii odpracowywania godzin w CKZiU lub innych placówkach dyrektor się nie odniosła. (w)

News will be here