Nowe kierunki na studiach

Od nowego roku akademickiego 2016/2017 w ofercie edukacyjnej UMCS pojawią się nowe kierunki studiów I stopnia: architektura informacji, analityka gospodarcza, społeczeństwo informacyjne, agrochemia.
W programie architektury informacji nacisk będzie kładziony na praktyczne aspekty dotyczące tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi.
– Kierunek otwiera drogę do poznania cyfrowego świata, zrozumienia postępującego procesu wirtualizacji rzeczywistości. Uczy jak trafnie rozpoznawać, definiować, analizować i prognozować procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym społeczeństwie i gospodarce zarówno w przestrzeni realnej, jak i wirtualnej – informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.
Absolwent kierunku posiadać będzie umiejętnościami projektowania przestrzeni informacyjnych poprzez zastosowanie m.in.: analizy, selekcji i organizacji informacji, opracowywania systemów wyszukiwawczych; projektowania funkcjonalnego, estetycznego i atrakcyjnego graficznie komunikatu wizualnego dla mediów tradycyjnych i cyfrowych.
Międzyobszarowe studia o nazwie „społeczeństwo informacyjne” będą kształcić zwłaszcza kompetencje technologiczne związane z przedsiębiorczością, zarządzaniem i organizacją projektów. Studenci nauczą się specjalistycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych. Absolwenci będą mogli pracować w administracji publicznej, sektorze pozarządowym, agencjach marketingowych i komunikacji społecznej oraz w sektorze informatycznym.
Studia na analityce gospodarczej (stacjonarne i niestacjonarne) mają na celu wykształcenie kadr dla nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki, stawiających rosnące wymagania w zakresie przetwarzania i analizy informacji. Absolwenci tego kierunki zdobędą praktyczne umiejętności wykorzystania nowoczesnych ilościowych metod analitycznych w biznesie, w szczególności opierających się na oprogramowaniu i narzędziach informatycznych.
Zaś na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach zostanie uruchomiona agrochemia Będą to 3,5-letnie studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne. Będą to studia łączące wiedzę przyrodniczą z kompetencjami rolniczymi. – Zależy nam na zwiększeniu świadomości dotyczącej aktualnego zapotrzebowania społeczeństwa na konkretne rodzaje żywności, jej jakości oraz zasad funkcjonowania rynku rolniczego i polityki rolnej – dodaje rzecznik UMCS.
Ciekawostki
dla absolwentów
Nowościami w ofercie UMCS studiów II stopnia będą: logistyka, geoinformatyka, bezpieczeństwo narodowe. Głównym celem studiów na logistyce jest wykształcenie kadr dla gospodarki, cechujących się wysokim poziomem wiedzy oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie planowania, organizacji, koordynacji i usprawniania procesów logistycznych, zwłaszcza z wykorzystaniem zaawansowanych systemów i technologii informacyjnych.
Geoinformatyka to dyscyplina leżąca na pograniczu informatyki i nauk geograficznych, zajmująca się stosowaniem narzędzi informatycznych do badania zjawisk w ich aspekcie przestrzennym. Studia II stopnia główny nacisk będą kładły na aplikacyjność narzędzi geoinformatycznych w badaniach naukowych, przede wszystkim w badaniach środowiskowych. Ważne będzie też rozwijanie kompetencji narzędziowych, realizowane m.in. w ramach zajęć praktycznych, prowadzonych przez specjalistów zewnętrznych.
Humanistycznie,
ale i praktycznie
W roku akademickim 2016/2017 KUL zamierza otworzyć trzy nowe kierunki studiów: informatykę na studiach stacjonarnych I stopnia w języku angielskim, prawo Unii Europejskiej (studia będą prowadzone w dwóch grupach w języku polskim oraz w języku angielskim) oraz humanistykę cyfrową – oba kierunki na II stopniu.
Dla maturzystów skierowane są studia w języku angielskim na kierunku informatyka. Przyjęcia kandydatów odbędą się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości – punktowany będzie wynik z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, fizyka, astronomia. Ponadto wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na kierunek prawo UE jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie europeistyki lub studiów I stopnia albo magisterskich na kierunkach: administracja, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, dziennikarstwo, prawo, filozofia. W odniesieniu do grupy w języku angielskim wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego, potwierdzona zaliczeniem egzaminu językowego na poziomie B2 (na co najmniej ocenę dobrą) lub wyższym.
– Na kierunku kształcić będziemy specjalistów w zakresie prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, regulacji prawnej obrotu gospodarczego w ramach UE, a także prawnych podstaw polityk unijnych oraz prawnych aspektów zagadnień dyplomatyczno-konsularnych – informuje Lidia Jaskuła, rzecznik prasowy KUL. – Zdobyta wiedza, poparta praktyką zawodową, pozwoli absolwentom kierunku na podejmowanie pracy w instytucjach Unii Europejskiej, a także w polskich instytucjach administracji rządowej, samorządowej, urzędach, biurach, podmiotach gospodarczych, organizacjach pożytku publicznego, stowarzyszeniach i fundacjach.
Studenci humanistyki cyfrowej będą uczyć się zagadnień z kilku dyscyplin: językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, historii sztuki, bibliologii i informatologii oraz nauk o zarządzaniu.
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie edytorstwa, filologii polskiej lub studiów I stopnia bądź magisterskich na innym kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych.
– Kierunek odpowiada na potrzeby nowoczesnego rynku pracy, kształcąc zarówno, w zakresie kompetencji humanistycznych jak i zaawansowanej znajomości programów cyfrowych, wykorzystywanych na przykład w pracy redaktora czy polonisty – podkreśla rzecznik KUL.
Absolwent kierunku ma być humanistą przygotowanym do funkcjonowania w świecie cyfrowym, który poza umiejętnościami technicznymi świetnie będzie rozpoznawał psychologiczne potrzeby komunikacji społecznej, będzie potrafił pracować w zespole, znał prawo internetu i mediów.
Specjalista od klimatyzacji
Na Uniwersytecie Przyrodniczym zapowiedziano uruchomienie w październiku 2016 kierunku chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane. Będą to studia stacjonarne i niestacjonarne I oraz II stopnia.
Absolwent tego kierunku trafi na rynek pracy jako specjalista przygotowany do działalności w sferze projektowania, produkcji, zastosowania i eksploatacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych systemów technicznych oraz obsługi technologicznej takich systemów w każdej dziedzinie, także w sferze życia codziennego.
Prof. dr hab. Franciszek Kluza, odpowiedzialny za kierunek, uważa, że rynek pracy oczekuje na specjalistów z zakresu szeroko rozumianego chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji i ogrzewnictwa po każdym poziomie kształcenia, a na absolwentów z wykształceniem wyższym w szczególności.
– Kierunek jest ściśle powiązany z aktualnymi trendami integrowania chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i wentylacji z ekoenergetyką, szczególnie w sferze optymalizacji pozyskiwania i wykorzystania energii w zgodzie z dbałością o jakość środowiska – mówi prof. Kluza.
W trakcie rozwoju kierunku przewidywane jest certyfikowane dokształcanie w poszczególnych obszarach fachowych objętych kierunkiem studiów. Po trzecim roku obowiązkowa będzie czterotygodniowa praktyka.
Studia stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów, natomiast studia niestacjonarne (8 semestrów). W przypadku studiów II stopnia trwają one odpowiednio: stacjonarne (3 semestry) i niestacjonarne 4( semestry). W rekrutacji na I stopień studiów uwzględniane są przedmioty: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia.
Bezpieczeństwo i marketing
Politechnika Lubelska na nowy rok akademicki także przygotowała kilka nowości. Studia niestacjonarne I stopnia inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego ukierunkowują kształcenie na problemy inżynierii bezpieczeństwa dużych systemów (w skali miasta, województwa, kraju). Studenci poznają zasady projektowania i eksploatacji technicznych i informacyjnych systemów bezpieczeństwa oraz uzyskują wiedzę z zakresu metod i technik zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, chemicznego, modelowania i monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa w skali globalnej, państwowej i lokalnej.
Celem tych studiów jest wykształcenie fachowców bezpieczeństwa dla wschodniego pogranicza Polski i UE, np. straży granicznej, jednostek wojskowych, straży pożarnej, policji.
– Absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii szeroko rozumianych systemów bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym z obszarów: bezpieczeństwa technicznego, energetycznego, informacyjnego, publicznego państwa i środowiska – informuje Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy PL.
Planowane jest też uruchomienie kierunku marketing i komunikacja rynkowa, ale uczelnia czeka jeszcze na zgodę MNiSW. Jeśli się uda, będą to studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Zarządzania.
Jest to kierunek przygotowany z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu, którzy posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie: planowania i realizowania marketingu w przedsiębiorstwach, badania otoczenia rynkowego, wykonania segmentacji rynku i określania potrzeb klientów, ustalania celów działań marketingowych, tworzenia strategii i planów marketingowych oraz kontrolowania ich skuteczności, budżetowania działań marketingowych, a także kształtowania partnerskich relacji z klientami.
– Rynek oferuje absolwentom marketingu coraz więcej możliwości znalezienia pracy. Oczywistym miejscem zatrudnienia są działy marketingu, sprzedaży, firmy internetowe oraz instytucje badań rynku, agencje reklamy i public relations. Mogą zajmować stanowiska menedżerów produktu, analityków rynku, przedstawicieli handlowych, specjalistów marketingu międzynarodowego, specjalistów ds. promocji, rzeczników prasowych – dodaje rzecznik PL.