Płacz na ogródkach

Chełmscy działkowcy otrzymują pierwsze po podwyżkach rachunki za odbiór śmieci i łapią się za głowę. – Przymusowe opłaty tak wysokie, że chyba tylko bogaczy będzie stać na uprawę ogródka – oburza się chełmianka, zapewniając, że nie wyrzuca śmieci na działce, bo ma tam kompostownik, a butelkę po wodzie, którą wypije w ogródku, zabiera do domu, gdzie też płaci za wywóz odpadów.

Wiosną br. informowaliśmy, że chełmscy radni na wniosek urzędników zagłosowali za podwyżkami opłat za odbiór śmieci z nieruchomości niezamieszkałych. Dotyczy to zakładów pracy, ogrodów działkowych, placówek oświatowych, urzędów, siedzib stowarzyszeń czy instytucji. Urzędnicy tłumaczyli, że liczba posesji niezamieszkałych wzrosła, a wpływy z odbioru wytworzonych tam śmieci spadły, a poza tym trzeba urealnić stawki za pojemnik lub worek do faktycznie ponoszonych przez miasto kosztów.

W uzasadnieniu do uchwał samorządowcy napisali, że podwyżka ta ma na celu „umożliwienie pokrycia kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, które często są wytwarzane w większych ilościach niż w gospodarstwach domowych, a także zapewnienia adekwatnego partycypowania w kosztach związanych z zagospodarowaniem tych odpadów”.

W praktyce właściciele nieruchomości niezamieszkałych płacą od czerwca br. trzy razy więcej za odbiór śmieci, a w przypadku odpadów niesegregowanych stawka jest czterokrotnie wyższa. Wkrótce potem jeden z prezesów Rodzinnego Ogrodu Działkowego w rozmowie z naszą dziennikarką mówił, że działkowcy będą przytłoczeni trzykrotnymi podwyżkami za wywóz śmieci nałożonymi na nich z dnia na dzień bez konsultacji. Zastanawiał się, w jaki sposób starsze osoby, bo przeważnie one uprawiają ogródki działkowe, udźwigną takie koszty. O ile dokładnie jest drożej, okazuje się teraz, gdy działkowcy dostają rachunki.

– Zatkało mnie, gdy wczoraj zobaczyłam ten rachunek – mówi z rozgoryczeniem chełmianka, która uprawia ogródek działkowy przy ulicy Piotra Skargi w Chełmie. – Za wywóz śmieci wcześniej płaciłam trzydzieści złotych rocznie, a teraz sto trzydzieści złotych. Przecież na działce mam kompostownik i tam wszelkie gałęzie czy liście wrzucam. A gdy będąc na działce wypiję butelkę wody, to zabieram ją do domu i wtedy wyrzucam. Przecież jako mieszkanka Chełma płacę za wywóz śmieci w miejscu zamieszkania. Cała opłata za działkę ze zużytą wodą to ponad trzysta złotych rocznie, a sąsiadka ma ponad czterysta złotych. Jeszcze trochę, a na uprawę działki będzie stać samych bogaczy, a nie emerytów czy rencistów.

Jan Szymański, prezes ROD „Plon” w Chełmie, a jednocześnie wiceprezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Lublinie, mówi, że w związku z podwyżkami cen za wywóz śmieci z ogrodów działkowych prezesi chełmskich ROD spotkali się na zebraniu. W tej sprawie planują wysłać pismo do przedstawicieli ratusza.

– Nie rozumiemy, dlaczego ogrody działkowe mają być w kwestii opłat za śmieci traktowane na równi z przedsiębiorstwami, które przecież osiągają dochody – mówi J. Szymański. Podkreśla, że roczna opłata za wywóz odpadów z ogrodu „Plon” jest trzykrotnie wyższa niż w rok temu. Dla małych ogrodów to duże obciążenie, które – siłą rzeczy – przechodzi na działkowiczów.

Komentarz miasta w tej sprawie jest wyjątkowo obszerny. Zamieszczamy go pod tekstem. (mo)

Odbiór odpadów komunalnych z rodzinnych ogrodów działkowych odbywa się na zasadach ogólnych określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązkiem właściciela (zarządcy ROD) jest wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, a odpady te nie mogą być przenoszone lub przewożone na teren innych nieruchomości (np. miejsce zamieszkania), tylko mają być odbierane przez podmiot do tego uprawniony (aktualnie MPGK sp. z o.o.) z miejsca ich wytworzenia. Należy podkreślić, że wysokość opłaty ponoszona przez działkowców uzależniona jest od ilości wytworzonych przez nich odpadów. Przejście z systemu ryczałtowego dla RODów na system pojemnikowy nastąpiło od 2020 roku. Zarządy ROD składając deklarację „śmieciową” co do zasady same wskazują zapotrzebowanie na określone pojemności pojemników i wyliczają opłatę za odbiór odpadów (z terenu ogólnego i poszczególnych działek). Nowa ustawa o porządku i czystości w gminach, wprowadziła bezwzględny obowiązek segregacji odpadów na co najmniej 5 frakcji. Zgodnie z uchwałą nr LVI/473/22 Rady Miasta Chełm z dnia 28 kwietnia 2022 r. dostosowano wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (m.in. szkoły, instytucje, przedsiębiorstwa, a także ogrody działkowe). Tym samym, urealniono stawki za pojemnik lub worek do faktycznie ponoszonych przez Miasto kosztów. Zmiana jest podyktowana analizą danych dotyczących wzrostu kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami zarówno na etapie odbioru, transportu, jak i przetwarzania. Zmiana stawek opłat dla nieruchomości niezamieszkałych ma na celu umożliwienie pokrycia kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, które często są wytwarzane w większych ilościach niż w gospodarstwach domowych, co wynika z przeprowadzonej analizy wywozów odpadów za poprzednie lata. Określona jest na podstawie nowej stawki, ale też zależy od wielkości oraz liczby zadeklarowanych pojemników, a także częstotliwości z jaką są odbierane. W związku z powyższym w dobrze pojętym interesie ROD i działkowców leży kwestia zmniejszenia ilości opadów komunalnych powstających na terenie ROD, gdyż płacą miesięcznie opłatę od faktycznie wytworzonej ilości odpadów. Odnosi się to do wszystkich rodzajów odpadów powstających na terenie ogrodów, a zwłaszcza bioodpadów takich jak: trawa i gałęzie drzew. W tym względzie bardzo ważne jest odpowiednie wykorzystywanie kompostowników, w które musi być wyposażona każda działka w ROD. Wszystkie odpady zielone, które można ponownie wykorzystać powinny być przerabiane na kompost. (…) Zgodnie z nową uchwałą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ROD-ów stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki opłat są jednakowe dla wszystkich rodzajów nieruchomości skąd odbierane są posegregowane odpady.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here